นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
1 . ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นาง เตือนใจ ศรีเกษม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นางสาว เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 65,200.00
2
เรื่องวิจัย : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดการพัฒนาครูด้วยวิธีเสริมพลัง
2 . ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 125,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกทักษะและกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
1 . ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก