นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจการเกษตรจังหวัดเลย

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
2
เรื่องวิจัย : โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 600,000.00
3
เรื่องวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ์ บังเกิด
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 95,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 สู่กลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 1,300,000.00
5
เรื่องวิจัย : แผนงานวิจัย การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์" (ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 550,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR ACHIEVING SUSTAINABILITY THROUGH BENCHMARKING

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Volume 22 Issue 5 2021

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2

เรื่องตีพิมพ์ :

CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS THE RAIL SERVICES IN MALAYSIA AND THAILAND

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Volume 22 Issue 5 2021  

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 1.0
3

เรื่องตีพิมพ์ :

New Business Segmentation for Haulage Industry in Malaysia

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1586-1591, 5 April 2021

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 05-04-2564
ค่าน้ำหนัก : 1.0
4

เรื่องตีพิมพ์ :

Reviews and Propose Model for the System Dynamics in Contemporary Tendencies of Third-Party Logistics towards Business Performance in Malaysia and Thailand

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1569-1576 , 5 April 2021

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 05-04-2564
ค่าน้ำหนัก : 1.0
5

เรื่องตีพิมพ์ :

Reverse Logistics fromRecycling of Used Paper Boxes from Online Shopping in China : A Literature Review

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1543-1549  , 5 April 2021 

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 1.0
6

เรื่องตีพิมพ์ :

Terms and Condition of Services (T&C) for Drop Trailer Method (DTM) of Haulage Industry in Malaysia

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Academic Research Society of Malaysia (ARMS) 9 ICAST 2021 - Cyberjaya Virtual Conference  5 April 2021

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 05-04-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.4
7

เรื่องตีพิมพ์ : Knowledge management of trade supply chain Thailand -Lao PDR. Vietnam and China to enhance its competitiveness in the agricultual entrepreneurs loei uttaradit and Nan
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : Jounal of social seience and Humanties

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-08-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.8
8

เรื่องตีพิมพ์ : Adoption of Business Interlligence-Technological Individual and supply Chain Efficiency
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : IEEE Conference Publication

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 29-11-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.4
9

เรื่องตีพิมพ์ : Demand for Logistics Management Studies in North Eastern Thailand
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Supply Chain Management

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-10-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.8