นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ บ.6505T เรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย :

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา บ.6405T เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำสั่งเปรียบเทียบและควบคุมเงื่อนไขโดยใข้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับแอปพลิเคชันออนไลน์

ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
3
เรื่องวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assisted Individualization : TAI)
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : โครงการย่อย 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . นางสาว ภัทรสุดา จารุธีรพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาย ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 621,132.00
5
เรื่องวิจัย : ชุดโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 3,398,971.00
6
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ GI (Group Investigation) ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
7
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
8
เรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเลย : กรณีศึกษา ห้าง ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ จ.เลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2566 หน้า 1-16

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-11-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ สำหรับปุ๋ยคอกหมักมูลวัว ชุมชนนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2 . นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายตะกร้าเส้นสาน พลาสติก ตำบลแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 . นางสาว วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาย วรากร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5

เรื่องตีพิมพ์ :

ระบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2 . นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ : กรณีบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

1 . นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 21-08-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

1 . นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2
8

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

2 . นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากชมวิทยา 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

1 . นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา บ.6405T เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำสั่งเปรียบเทียบและควบคุมเงื่อนไข โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assited Individualization:TAI) ร่วมกับแอปพลิเคชันออนไลน์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
11

เรื่องตีพิมพ์ :

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ตำนานภูบ่อบิดตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7   วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1 . นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 25-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2