นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

ผลของการใช้กลยุทธ์การสะท้อนคิดและการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาตัวบ่งชี้จิตแห่งจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
3
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การสะท้อนคิด

ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
5
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
6
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการเขียนบทนำการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การเรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
7
เรื่องวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 . ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นางสาว ปัจจรี ศรีโชค
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 . นางสาว รุจิรา มณีชม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6 . นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7 . นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 . นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
9 . ดร. วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . อาจารย์ ธนากร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
11 . นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
12 . นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
16 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 200,000.00
8
เรื่องวิจัย : โครงการผลิตครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
1 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
12 . ดร. เพ็ญนภา แสงโสดา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
15 . นางสาว กัณย์ณพัชร อินทจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 . ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
18 . นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
19 . นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,600.00
9
เรื่องวิจัย : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะหลักที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
10
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัยในชั้น เรื่องสถิติทดสอบที ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แบบฝึกและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
11
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย เรื่อง สถิติทดสอบที ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยใช้แบบฝึก
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
12
เรื่องวิจัย : รูปแบบเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
13
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ
2 . นาย ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย บุคลากร สมไสย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
14
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถด้านการสร้างแบบประเมินภาคปฏิบัติ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
15
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงในวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
16
เรื่องวิจัย : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
17
เรื่องวิจัย : การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดเลย
2 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
18
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาเรื่องสมมุติฐานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้แผนผังความคิด
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การสะท้อนคิด

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 มกราคม-เมษายน 2566

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เรื่อง ห.ร.ม และ ค.ร.น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนำแคม

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  หน้า  149-162 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสงาว

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  หน้า 136-148

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5

เรื่องตีพิมพ์ :

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนมาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6
6

เรื่องตีพิมพ์ :

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

2 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6
7

เรื่องตีพิมพ์ :

การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6
8

เรื่องตีพิมพ์ :

The Model of Multi-level Faactors of Affecting The Quality According to Higher Education Standrds Of Graduate Students, Rajabhat Universities 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

International Journal of Management (IJM)  Vol.11 Issue 11 , November 2020 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-11-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9

เรื่องตีพิมพ์ :

การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2
10

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 17ฉบับที่ 78 กรกฎาคม -กันยายน 2563

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.6
11

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานการสร้างเอกสารด้วยไมโครซอฟเวิร์ดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านเอราวัณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 17ฉบับที่ 78 กรกฎาคม -กันยายน 2563

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.6
12

เรื่องตีพิมพ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 : การวิเคราะห์พหุระดับ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2563

1 . ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.6
13

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลโนนทอง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-10-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.6
14

เรื่องตีพิมพ์ : การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.6
15

เรื่องตีพิมพ์ : ตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.6
16

เรื่องตีพิมพ์ : การประเมินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Cenet Thailand4.1) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการการวิทยาลัยสันติพล

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.6