นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดินาภรณ์ นันที


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม พรมเมืองคุณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
2
เรื่องวิจัย : การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2 . นาย จักรพงษ์ คงช่วย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย กงจักร กาลนิล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 65,000.00
3
เรื่องวิจัย : ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 80,000.00
4
เรื่องวิจัย : กลยุทธ์การบริหารห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม พรมเมืองคุณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 60,000.00
5
เรื่องวิจัย : รูปแบบการบริหารแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 70,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีการควบรวมสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารรัชต์ภาคย์  ปีที่ 16 ฉบับที่ 44  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2

เรื่องตีพิมพ์ : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2