นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่องขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักศึกษา บ.5718ข.
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา บ.5515ข เรื่อง หน้าที่ในการจัดการโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผ้าไหมในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 100,000.00
4
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา บ.5601ข สาขาวิชาการจัดการในรายวิชาประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนโดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
5
เรื่องวิจัย : พฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ เรื่อง การเขียนโครงร่างของงานวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักศึกษา บ.5515ข สาขาวิชาการจัดการ
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
6
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ทฤษฏีการผลิตและต้นทุนการผลิต ด้วยเทคนิค KWDL
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
7
เรื่องวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดและเพาะเห็ดบ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 103,100.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : กลยุทธ์การจัดส่วนประสมของการค้าปลีกและกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โซห่วย) ในเขตตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 12-07-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจการขายสินค้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่น facebook ในเขต อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 12-07-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.2