นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : ตัวแบบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
3
เรื่องวิจัย : ตัวแบบการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะเทศบาลในเขตจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
4
เรื่องวิจัย : รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยในเขตจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ใจเย็น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 50,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก