นักวิจัย

นาย ธนกร สายปัญญา


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมโดยการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในแซทบอท เรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกรายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1 . นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : ฐานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน ฯ
1 . นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 . นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 . นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 110,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาเครื่องมือควบคุมการรดน้ำสำหรับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

1 . นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 04-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2