นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลของนักศึกษา ท.5401 และ ท.5502T เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของของไหลสถิตโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหล ของนักศึกษา ท.5501 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของของไหลสถิต โดยใช้กิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : CIPPA Model
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของนักศึกษา ท.5501 เรื่อง การคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีรกมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก