นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกเทคนิคการเลี้ยงลูกฟุตบอลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
1 . นาย ศุภกร โกมาสถิตย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย : ผลการฝึกกลไกของมือและแขนด้วยตารางเก้าช่องที่มีต่อความสามารถในการตีลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือและหลังมือ
1 . นาย ศุภกร โกมาสถิตย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก