นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนาความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย
1 . ดร. โศจิวัจน์ เสริฐศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นางสาว เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 65,200.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก