นักวิจัย

นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์


สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : แบบฝึกทักษะการบรรเลงดับเบิลเบสตามแนวคิดการจัดการรูปแบบอัตราจังหวะผสมผสานของลาร์รี่ เกรนาเดียร์
1 . นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

Toei Khong For Big Band

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021' The Cultural Creativity of Regional Arts towards the lnternational Integration 

26-28 August 2021  Thaksin University 

1 . นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 26-08-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.4
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การอิมโพรไวส์ของจอห์น ปาติตุชชีในบทเพลงไจแอนท์สเต็ปส์

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

1 . นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6