นักวิจัย

ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินติดตามการดำเนินโครงการสุขภาวะชุมชนกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย

1 . ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)
งบประมาณ : 225,000.00
2
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบถังหมุนชนิดบานเกล็ดโดยใช้ลมร้อนปล่อยทิ้งเพื่อลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

1 . ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : กองทุน สกสว.
งบประมาณ : 266,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเมล็ดถั่วดาวอินคา โดยใช้กระบวนการอบแห้งแบบ 2 ขั้นตอน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 . ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 415,700.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในด้านสมรรถนะของการวัดและประเมินผลของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

1 . ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 12-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2