นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาระบบงานพัสดุโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . นาย อนุสรณ์ พรหมมาศ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก