นักวิจัย


สังกัด :

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

สังเคราะห์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1 . ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 . นางสาว สุพัตรา จันทร์รอด
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
4 . นางสาว จิตรานนท์ วรรณพงศ์
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 299,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก