นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์


สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : อิฐดินดิบยางพาราดินซีเมนต์เพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : การศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 2,000.00
3
เรื่องวิจัย : การศึกษาคอนกรีตพิเศษโดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
4
เรื่องวิจัย : การศึกษาสัญญาและรายการก่อสร้าง โดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
5
เรื่องวิจัย : การปรับปรุงคุณภาพดินภูเขาเพื่องานก่อสร้างถนน
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

อิฐดินดิบยางพาราดินซีเมนต์เพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2565  วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  รูปแบบ online

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 24-06-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาคุณสมบัติคอนกรีตมวลเบาด้วยใยกล้วย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 27-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : การปรับปรุงคุณภาพดินภูเขาเพื่องานก่อสร้างถนน
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 20-07-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.2