นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วรรณอุดม


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสื่อสารแบบชุมชนต่อชุมชนเพื่อนำไปสู่การละ เลิก การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในเขตจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วรรณอุดม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 756,933.00
2
เรื่องวิจัย : ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในจังหวัดเลยจากการเปิดรับสื่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ วรรณอุดม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 100,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างชุมชนเพื่อการเลิกใช้สารเคมีการเกษตรในเขตจังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างชุมชนเพื่อการเลิกใช้สารเคมีการเกษตรในเขตจังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8
3

เรื่องตีพิมพ์ : การสร้างสรรค์การสื่อสารในชุมชนเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในจังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.8