นักวิจัย

ดร. นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

10 Years of Building Good Teachers for Community Development : Local Conservation for Sustainable Development. 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of Education and Learning   (ฐาน Eric  impact 1.93)  vol.2 N0.3 :2023   Onine Published : May 12, 2023

1 . นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นาง นรากร แก้วสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กประถมศึกษา

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

1 . นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2