นักวิจัย

นาย พีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ภูเวียง ห้าวเหิม


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุมชนชาติพันธุ์ไทดำเป็นฐาน

2 . ดร. วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 79,360.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์  ปีที่7 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2566  หน้า 173-188

2 . นาย เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

ภาพตัวแทน “อีสาน" ผ่านมุมมองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2477-2478

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ปีที่7 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2566  หน้า 189-203

1 . นาย เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแมวในสังคมญี่ปุ่นก่อนและหลังสมัยใหม่

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ :

สัญวิทยาประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในมังงะญี่ปุ่นร่วมสมัยเรื่อง มหาศึกษาคนชนเทพ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2