นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทจักสานและการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบอำเภอท่าลี่ และอำเภอเมือง จังหวัดเลย

1 . นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นางสาว เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7 . นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 136,480.00
2
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาการจัดทำบัญชีของกลุ่มธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านท่าดีหมี ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 20,000.00
4
เรื่องวิจัย : การสร้างซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
5
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5201 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบรอษัทร่วม โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
6
เรื่องวิจัย : ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและการเติบโตของเทคโนโลยีที่มีต่อฯประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 80,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วย บ้านท่าดีหมี ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1 . ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ :

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

1 . ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 18-12-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและการเติบโตทางเทคโนโลยีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 15-01-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก"

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 12-02-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5

เรื่องตีพิมพ์ : การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากผ้าทอของชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ 15

ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
วันที่ตีพิมพ์ : 13-11-2562
ค่าน้ำหนัก : 0.2