นักวิจัย

นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning : PBL) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร (3523501) เรื่อง การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน LNO1

1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย :

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร (3523501) เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสาขาวิชการบัญชี หมู่เรียน LNO4 (ทุนวิจัยในชั้นเรียน)

1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
3
เรื่องวิจัย : แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 20,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 160,000.00
5
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการภาษีอากร (3522501) เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยวิธีการเรียนแบบจับคู่ดูแลซึ่งกันและกันของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน LNO3
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
6
เรื่องวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศไทย
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 40,000.00
7
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการสอนบัญชี : การตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่าย โดยใช้กรณีศึกษาของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5602ข สาขาการบัญชี
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
8
เรื่องวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดเลย
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
9
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบโดยใช้การสอนแบบเทคนิคการทำแบบฝึกของนักศึกษาหมู่เรียน LM02 สาขาวิชาการบัญชี
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
10
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Leaning Together) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
11
เรื่องวิจัย : การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
12
เรื่องวิจัย : ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนฌาปนกิจกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 20,000.00
13
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง สินค้าคงเหลือโดยกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6105T
1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน

1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 28-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้าน ไอศรีม บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ ในประเทศไทย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 15-07-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563

1 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 21-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2