นักวิจัย

นางสาว นริศรา ธรรมรักษา


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย

1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ
2 . นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 160,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานโดยใช้การสอนแบบเทคนิคการทำแบบฝึกของนักศึกษาหมู่เรียน LM05 สาขาวิชาการบัญชี
1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
5
เรื่องวิจัย : ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย หน้า 259-269

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2567
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2

เรื่องตีพิมพ์ :

ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการดำเนินงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 วันที่ 13 มีนาคม 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 . นางสาว เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 13-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ : ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2563

1 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.6