นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล เรื่อง รายการโยงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน

ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียงลำดับโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
3
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาจำนวนสมาชิกและตำแหน่งของแถวลำดับ แบบ 1 มิติ และแบบ 2 มิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
5
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
6
เรื่องวิจัย : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพในเขตพื้นที่
4 . นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6 . นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7 . อาจารย์ ธนากร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
8 . นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 200,000.00
7
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงนิพจน์แบบอินฟิกซ์เป็นนิพจน์แบบโพสต์ฟิกซ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
8
เรื่องวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใช้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 20,000.00
9
เรื่องวิจัย : การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลยระดับมัธยมศึกษา
3 . นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเรียงลำดับ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหาจำนวนสมาชิกและตำแหน่งของแถวลำดับแบบ 1 มิติ และแบบ 2 มิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ค.6314 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วิธีการหมุนเอวีแอลทรีโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 25-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในรายวิชาระบบปฏิบติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 25-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2