นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนภาพรวมของระบบงานในหน่วยงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน กรณีศึกษา ระบบในหน่วยงานเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
2
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนภาพบริบทของระบบงานในหน่วยงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียนกรณีศึกษาระบบในหน่วยงานเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 0.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2ของนักศึกษา ค.6009 เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการเขียน และกำหนดระดับการให้คะแนนแบบรูบริคโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค.5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
5
เรื่องวิจัย : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพในเขตพื้นที่
4 . นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6 . นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7 . อาจารย์ ธนากร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
8 . นางสาว อรอนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 200,000.00
6
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค.5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างแบบฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
7
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ2 ของนักศึกษา ค.5510 เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะกรณีศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
8
เรื่องวิจัย : การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลยระดับมัธยมศึกษา
3 . นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
งบประมาณ : 20,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนภาพบริบทของระบบงานในหน่วยงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน กรณีศึกษาระบบในหน่วยงานเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2
2

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค.6009 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนวิธีการเขียนและกำหนดระดับการให้คะแนนแบบบรูบริคโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสั่งกำหนดการทำงานในการสร้างเว็บไซต์วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 04-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
4

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษา ค.5910 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนจัดการเรียนรู้รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยการคำนวณ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ชุดการสอนประกอบบทเรียน

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 25-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5

เรื่องตีพิมพ์ : การพัฒนาสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาไพทอน กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2