นักวิจัย

ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรมนิทาน

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 56,800.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
2 . นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6 . ดร. กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
9 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
11 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 . นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
13 . รองศาสตราจารย์ ดร. จุลดิษฐ อุปฮาต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
16 . นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาษร สกุลใจตรง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 300,000.00
3
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ
1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี ศรีโภคา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 50,000.00
5
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องงานประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย
1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 277,500.00
6
เรื่องวิจัย : ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยด้านทักษะพื้นฐาน
1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
7
เรื่องวิจัย : รูปแบบการใช้น้ำหยดและปุ๋ยในระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2561
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วข.
งบประมาณ : 217,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะสมองจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับบัณฑิต  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566  หน้า 1-12

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)  หน้า 89-108 

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทาน  

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 775-784 

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ :

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรักความสามัคคีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเสฎฐวิทย์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 1-11 

1 . นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู  

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 799-808

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
6

เรื่องตีพิมพ์ :

ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF(Executive Function) ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทักษะพื้นฐาน

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
7

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รูปแบบออนไลน์

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 17-12-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2