นักวิจัย

ดร. ปารีญา ราพา


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย :

ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 37,500.00
3
เรื่องวิจัย :

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2564
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 . ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . นางสาว ปัจจรี ศรีโชค
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 . นางสาว รุจิรา มณีชม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6 . นางสาว กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7 . นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 . นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
9 . ดร. วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . อาจารย์ ธนากร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
11 . นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
12 . นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
16 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 200,000.00
5
เรื่องวิจัย : โครงการผลิตครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
1 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
12 . ดร. เพ็ญนภา แสงโสดา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
15 . นางสาว กัณย์ณพัชร อินทจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 . ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
18 . นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
19 . นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,600.00
6
เรื่องวิจัย : การศึกษาและพัฒนาการให้คำปรึกษานักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
7
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู เรื่องหลักการและทฤษฏีการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
8
เรื่องวิจัย : การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
9
เรื่องวิจัย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
10
เรื่องวิจัย : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการแนะแนวคณะครุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 20,000.00
11
เรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนว เรื่อง บริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ
1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทาน  

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 775-784 

1 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมณีเชษฐาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 81-91 

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรักความสามัคคีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเสฎฐวิทย์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 1-11 

1 . นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู  

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 799-808

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2 . ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
5

เรื่องตีพิมพ์ :

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจโดยใช้ในการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6

เรื่องตีพิมพ์ :

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการเรยีนรู้แบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง วันที่ 27 มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 27-03-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
7

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 25-02-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
8

เรื่องตีพิมพ์ : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 2 สิงหาคม 2563

3 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 02-08-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9

เรื่องตีพิมพ์ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การให้คำปรึกษา โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคมในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

1 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 28-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2