นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีนัส ภักดิ์นรา


สังกัด : คณะครุศาสตร์

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย :

ผลของโปรแกรมการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการต่อพฤติกรรมเล่นการพนันออนไลน์ของนักศึกษา

ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
3
เรื่องวิจัย : โครงการผลิตครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
1 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4 . ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5 . นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
10 . ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
12 . ดร. เพ็ญนภา แสงโสดา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
14 . นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
15 . นางสาว กัณย์ณพัชร อินทจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 . ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
17 . นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
18 . นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 425,600.00
4
เรื่องวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ
1 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
5
เรื่องวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษา
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 30,000.00
6
เรื่องวิจัย : ผลการใช้เทคนิคการระดมสมองเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานครูด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2566   หน้า 195-205

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดวงอาทิตย์กับชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้โมเดลจำลอง

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารช่อพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 925-934 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
4

เรื่องตีพิมพ์ :

รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษาครู

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษา บริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-11-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8
5

เรื่องตีพิมพ์ :

ความต้องการจำเป็นและองค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ, ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ, ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8
6

เรื่องตีพิมพ์ : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเด็กและเยาวชนแบบ มีส่วนร่วม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 "วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"

2 . ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 25-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2