นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

พัฒนาโมเดลการจัดการธุรกิจและผลิตภัณฑ์แก้วมังกรผ่านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

2 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว กิติยา คีรีวงก์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2566
แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)
งบประมาณ : 485,000.00
2
เรื่องวิจัย :

พาหนะการสื่อสารในการปลูกจิตสำนึกต่ออาหารท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 360,500.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร เรื่อง องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบใบช่วยสอน (Instruction Sheet) ของนักศึกษา นศ.5701
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
4
เรื่องวิจัย : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 642,573.00
5
เรื่องวิจัย : ประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยวสัเขียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออฟไลน์ บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว พิชญา ขุนศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 120,000.00
6
เรื่องวิจัย : ชุดโครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . ดร. วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ดิษฐพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 3,398,971.00
7
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต: การเตรียมและการผลิตเนื้อหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) ของนักศึกษา นศ.5501
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2556
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
8
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร : องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษา ศ.5208 ศ.5105 และ ศ.5004 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบโดยตรง (Direct Instruction Model)
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
9
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว : ส่วนประกอบของการเขียนข่าวของนักศึกษา นศ.5501 โดยใช้กิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
10
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์ : แบบจำลองการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผังกราฟิกของนักศึกษา นศ.5701
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
11
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ : สื่อมวลชนยุคใหม่ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส.5401 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2555
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 2,000.00
12
เรื่องวิจัย : แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(WiL) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว พิชญา ขุนศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 40,000.00
13
เรื่องวิจัย : การจัดทำป้ายบอกเล่าเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 80,000.00
14
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฏีการสื่อสารมวลชน:แบบจำลองการสื่อสารโดยกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ของนักศึกษา นศ.6101
1 . รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

ความต้องการรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) หลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2565 (คร้งที่ 9)  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 . นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นาง วรรณวิศา ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-10-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
3

เรื่องตีพิมพ์ :

พาหนะการสื่อสารในการปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2566 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8
4

เรื่องตีพิมพ์ :

รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
5

เรื่องตีพิมพ์ :

แรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน shope ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 25-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6

เรื่องตีพิมพ์ :

การจัดทำป้ายบอกเล่าเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6
7

เรื่องตีพิมพ์ :

ศึกษาแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์การท่องเที่ยว บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 06-11-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
8

เรื่องตีพิมพ์ :

รูปแบบและการสร้างสรรค์วิดีโอล้อเลียนภาพยนต์ตัวอย่างแนวแอ็คชั่น

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต สุรินทร์

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 16-09-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2
9

เรื่องตีพิมพ์ : กลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแม่น้ำเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.8