นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ


สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลงาน


# ผลงานวิจัย วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1
เรื่องวิจัย :

ความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 . ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2565
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
2
เรื่องวิจัย : การพัฒนาแนวทางการวัดผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม:กรณีการวิเคราะห์รายได้จากการดำเนินโครงการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5 . นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6 . ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 160,000.00
3
เรื่องวิจัย : ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5904T สาขาวิชาการบัญชี
ปีงบประมาณ : 2560
แหล่งทุน : งบคณะ
งบประมาณ : 5,000.00
# ผลงานการตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ / ค่าน้ำหนัก
1

เรื่องตีพิมพ์ :

Forensic Accounting and Corporate Productivity in Thailand : Roles of Fraud Detection, Risk Reduction and Digital Capability

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

Management and Accounting Revies อยู่ในฐาน Scopus Q4  Vol.22 No.2 (August 2023) หน้า 354-379

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-08-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0
2

เรื่องตีพิมพ์ :

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

2 . ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4 . ดร. สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ตีพิมพ์ : 2566
วันที่ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6
3

เรื่องตีพิมพ์ :

Mask manufacturing approach using case-based learning with an  activity-based costing method 

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

asian administoation and management /3 september 2022

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565
วันที่ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8
4

เรื่องตีพิมพ์ :

คุณภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบโคบิท ส่งผลถึงคุณภาพการควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐานที่เป็นสากล

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564
วันที่ตีพิมพ์ : 01-05-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.8
5

เรื่องตีพิมพ์ :

พฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยังชีพและความพึงพอใจในการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2
6

เรื่องตีพิมพ์ : The Causal structural relationships between Accounting information system Quality, supply chain management capability, and sustainable competitive advantages of maize
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : international journalof supply chain management vol.9 No. 1 February 2020

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
วันที่ตีพิมพ์ : 01-02-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2