งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

# เรื่อง / งบประมาณ ผู้วิจัย / สังกัด แหล่งทุน / ปีงบประมาณ
1
การพัฒนาหุ่นยนต์ Telepresence สำหรับโรงพยาบาลในการสื่อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกล รับส่งยารักษาโรคและอาหารและตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
2
โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 600,000.00
3
การพัฒนาหุ่นยนต์ Telepresence สำหรับโรงพยาบาลในการสื่อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกลรับส่งยารักษาโรคและอาหารตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
4
โครงการสวนส้มตำศูนย์นวัตกรรมเกษตรปลอดภัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิทัลแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 908,792.00
5
การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 2,200,000.00
6
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ปีงบประมาณโครงการ : 2563

1. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณ : 270,000.00
7
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไผ่ในจังหวัดเลย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. อุทุมพร สมพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานเขตพื้นที่เลย (อพท.5)
งบประมาณ : 125,000.00
8
การอนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. นรุวรรณ อยู่สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานเขตพื้นที่เลย (อพท.5)
งบประมาณ : 125,000.00
9
รูปแบบการใช้น้ำหยดและปุ๋ยในระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 217,000.00
10
การจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของท้องถิ่นจังหวัดเลย กรณีศึกษาผ้าขิดมุกลายโบราณ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 600,000.00
11
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาราดา สังข์ทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 64,300.00
12
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย ญาณเวทย์ เหมือนพร้อม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย บุคลากร สมไสย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
13
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
14
การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
15
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพูน วงค์ษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 70,000.00
16
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
17
การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
18
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 150,000.00
19
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
20
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.เวียงคุก จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว ศิริรัตน์ คำใส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
21
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว ศิริรัตน์ คำใส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
22
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว ศิริรัตน์ คำใส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
23
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว ศิริรัตน์ คำใส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
24
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 60,000.00
25
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
26
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
27
การมีส่วนร่วมของชุมในกิจกรรมการสร้างรายได้ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
28
การบูรณการการเรียนรู้ด้านสุขภาวะเพื่อสร้าง ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
29
การสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
30
รูปแบบการจัดการกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 70,000.00
31
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
32
ฐานข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 110,000.00
33
การบริหารจัดการขยะ ฯ อ.ปากชม จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
34
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.นาแห้ว จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
35
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 60,000.00
36
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.เมือง จ.สกลนคร

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 55,000.00
37
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
38
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว ศิริรัตน์ คำใส
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
39
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
40
การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วม ฯ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
41
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะชุมชน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
42
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 55,000.00
43
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 70,000.00
44
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
45
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
46
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.สังคม จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
47
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
48
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อบต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
49
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.เมือง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
50
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.เชียงคาน จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
51
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน ฯ อ.ภูหลวง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
52
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ ฯ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
53
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ ฯ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 60,000.00
54
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ ฯ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ ดวงหัสดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
55
การพัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุ ฯ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ ดวงหัสดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
56
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 150,000.00
57
การจัดการทรัยพากรธรรมชาติ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 126,200.00
58
การพัฒนาแอพพลิเคชั้นประเมินคุณค่า ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. นรุวรรณ อยู่สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
59
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. อาทิตย์ ปัญญาคำ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. จตุรงค์ สว่างวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
60
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสวี บุราณศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
61
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี ศรีโภคา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
62
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน บุญประโคน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. อาทิตย์ ปัญญาคำ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
63
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
64
การรพัฒนารูปแบบการนำดูแลสุขภาพ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
65
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านนับหน่วยคาร์โบไฮเดรต ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาว จิราพัชร สุมะลิ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 65,000.00
66
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรม ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
67
การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำผัก ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
68
การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ฯ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
69
การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ฯ อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 55,000.00
70
การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ฯ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
71
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ฯในการลดพฤติกรรม อ.บัวใหญ่ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 55,000.00
72
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยน ฯ อ.ดอนตาล ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 70,000.00
73
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยน ฯ อ.นาหว้า ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 55,000.00
74
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมี ฯ อ.เมืองสกลนคร ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
75
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรฯ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
76
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรฯ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
77
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริม ฯ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
78
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
79
การพัฒนาแนวทางและการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
80
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
81
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำประปา ฯ อ.เมือง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
82
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวารักข์ พรหมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 60,000.00
83
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯ อ.สังคม จ.หนองคาย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวารักข์ พรหมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 35,000.00
84
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคน พื้นที่ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 97,600.00
85
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ ฯ อ.ท่าลี่

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
86
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว ฯ อ.ภูหลวง

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
87
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 111,900.00
88
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคน พื้นที่ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
89
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 45,000.00
90
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 65,000.00
91
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้เข้าใจ ฯ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์ วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
92
กระบวนการพัฒนาเยาวชนด้านความรู้เข้าใจ ฯ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์ วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
93
นโยบายการค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแหล่งทุนวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)งบประมาณ 410,382 บาท (ร้อยละ 30 จากทุนวิจัย 1,367,940 บาท, จำนวนนักวิจัย 3 คน) นักวิจัย นายอนุชา วิลัยแก้ว = สัญญาตามรูปที่ถ่ายครับ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 1,367,940.00
94
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 50,000.00
95
การจัดการความรู้พื้นที่การท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
96
แนวทางการจัดการพื้นที่สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยว ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานเขตพื้นที่เลย (อพท.5)
งบประมาณ : 35,000.00
97
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือวังเลาฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
98
รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ ฯ อ.กุมภวาปี

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. นาง อรนิต เชี่ยวเวทย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 40,000.00
99
การจัดการปัญหาสุราด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ฯ

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
100
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลดละเลิก ฯ อ.นาด้วง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2560

1. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 30,000.00
101
การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 2,200,000.00
102
การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ปีงบประมาณโครงการ : 2555

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 2,200,000.00
103
การแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานเทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 80,000.00
104
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยผสมผสานเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GAP องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 120,000.00
105
การปลูกพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 80,000.00
106
การปลูกผักปลอดภัยห่างไกลสารเคมีเทศบาลตำบลพุเตย ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 120,000.00
107
การปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพชุมชนตำบลศาลาลายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลศาลาลาย จังหวัดเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 112,500.00
108
การพัฒนาศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้ของเกษตรกรชุมชนตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 112,500.00
109
การเพิ่มมูลค่าข้าวและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ข้าวปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7. นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
8. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 80,000.00
110
การแปรรูปหน่อไม้เลี้ยงสำเร็จรูปบรรจุถุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
8. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 85,000.00
111
การจัดการดินให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตผักกุยซ่ายขาวปลอดสารพิษเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 107,500.00
112
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณโครงการ : 2562

1. ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
งบประมาณ : 102,500.00
113
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 1,790,000.00
114
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : ทุนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ : 250,000.00
115
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะบกคั่วท่าลี่

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 100,000.00
116
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟบ้านหนองแคน

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 100,000.00
117
การพัฒนาพลังานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานจริงเพื่อนำไปสู่ชุมชนสีเขียว ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (งบประมาณ 60,000,000 บาท)

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
งบประมาณ : 200,000.00
118
การแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการยืดอายุเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยกลุ่มแปรรูปแม่บ้านน้อยสามัคคี ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 100,000.00
119
การพัฒนาสูตรและบรรจุภัณฑ์น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม : วิสาหกิจชุมชนคนคกไผ่ บ้านคกไผ่ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 100,000.00
120
งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอบพื้นที่โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด(มิตรภูหลวง) ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : บริษัทมิตรผล
งบประมาณ : 187,500.00
121
งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทผล ไบโอ-พาวเวอร์(ภูหลวง) จำกัด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : บริษัทมิตรผล
งบประมาณ : 187,500.00
122
โครงการส่งเสริมกิจกรรมglobe ในโรงเรียนและพัฒนางานวิจัยสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสเต็มศึกษา

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย ณัฐวุฒิ มาลีลัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : ทุนจากบริษัท Globe
งบประมาณ : 120,000.00
123
นโยบายการค้าและการลงุทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนขายแดนไทย-สปป.ลาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 1,367,940.00
124
การพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นจังหวัดเลย (ร้านปั้นก๋อ Charcoal Art นางสาว สิรินารถ ราชพรรณา)

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 200,000.00
125
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอด้วยเส้นไหมและฝ้ายจากการย้อมสีธรรมชาติ

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 200,000.00
126
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่คลุมไหล่เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และการพัฒนาลวดลายใหม่ที่ทันสมัย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 200,000.00
127
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแบบแม่บ้านเกษตรบ้านเก่า

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : กระทรวงวิทย์ฯ
งบประมาณ : 150,000.00
128
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักรเรียนปกติและนักเรียนที่มีการบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) ในโรงเรียนด้วยการใช้นักเรียนจิตอาสาและการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนรู้

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งบประมาณ : 600,000.00
129
การพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินทร คุ้มเขต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : มรภ.สกลนคร
งบประมาณ : 1,278,200.00
130
รูปแบบการใช้น้ำหยดและปุ๋ยในระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดเลย

ปีงบประมาณโครงการ : 2561

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมชัย มูลหล้า
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วข.
งบประมาณ : 217,000.00
131
ผลของระดับน้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชันโคเลสเตอรอลต่ำจากไก่ไข่ปลด

ปีงบประมาณโครงการ : 2559

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานเขตพื้นที่เลย (อพท.5)
งบประมาณ : 40,000.00
132
ผลของระดับน้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชันโคเลสเตอรอลต่ำจากไก่ไข่ปลด

ปีงบประมาณโครงการ : 2559

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน : สำนักงานเขตพื้นที่เลย (อพท.5)
งบประมาณ : 40,000.00