# เรื่องวิจัย
ประเภท / ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อนักวิจัย วันที่ตีพิมพ์/ค่าน้ำหนัก
1

เรื่อง :

10 Years of Building Good Teachers for Community Development : Local Conservation for Sustainable Development. 

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of Education and Learning   (ฐาน Eric  impact 1.93)  vol.2 N0.3 :2023   Onine Published : May 12, 2023

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ดร. กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. นาง นรากร แก้วสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

2

เรื่อง :

study of phyaical characteristics of various paddy rice varletits in loei province 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

3

เรื่อง :

แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย หน้า 259-269

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-01-2567
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

4

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการรัตนบุศย์ สมาคมนักวิชาการและนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6. นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7. ดร. กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

5

เรื่อง :

คุณค่าและบทบาทของนิทานเรื่องพญาช้างนางผมหอมของบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศรีล้านเช้างปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

6

เรื่อง :

 Vehicle image datasets for image classification  

แหล่งตีพิมพ์ :

Data in Brief  Vol.53 April 2024   (ฐานข้อมูล scopus  Q2  ค่า impact 1.2)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-04-2567
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

7

เรื่อง :

การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วรรณวิสา ไพศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว อรจิต ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาว กิติยา คีรีวงก์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-08-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

8

เรื่อง :

ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม หน้า  32-43

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

9

เรื่อง :

รูปแบบการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อลดความสูญเปล่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567  หน้า 106-121

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-01-2567
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

10

เรื่อง :

ผลของการใช้รูปแบบการพิสูจน์ร่วมกับกลยุทธ์การอ่านทางปัญญาและอภิปัญญาที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านการพิสูจน์ทางเรขาคณิต

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 หน้า 23-32

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

11

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ“ผลการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าที่มีต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ”

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566 หน้า 605-616

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน บุญประโคน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. อาทิตย์ ปัญญาคำ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

12

เรื่อง :

การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด "ผีตาโขนม่วนซื่น"

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2566  หน้า 2-16

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย พายุ แฝงทรัพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว ธัญชนก ธนะสูตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นาย นัฐวุฒิ กองลี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

13

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนากิจการโรงงานเพื่อเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 กันยายน-ตุลาคม 2566  หน้า 2195-2207

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

14

เรื่อง :

การศึกษาสมบัติของเอนไซม์แมนนาเนสจากแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดิน  หน้า 450-458

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17  วันที่  19 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณี  และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 19-12-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

15

เรื่อง :

การพัฒนาไม้ระดับที่ต่อความยาวด้วยเศษวัสดุ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 หน้า63-74

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย สมภพ เพ็ชรดี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐ์วุฒิ อริยะจิณโณ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

16

เรื่อง :

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning ด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางต้นไม้แก้มลิงจากขวดพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 หน้า 28-38

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

17

เรื่อง :

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเลย : กรณีศึกษา ห้าง ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2566 หน้า 1-16

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-11-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

18

เรื่อง :

การแก้ปัญหาความยากจนด้วยโมเดลแก้จน "ฟื้นฟูเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่" อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 296-313

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริวัชรสุข
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-10-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

19

เรื่อง :

ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผาหวายตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 66 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 46-53

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-10-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

20

เรื่อง :

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEsในเขตจังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566  หน้า 183-201

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

21

เรื่อง :

ผลของสารสกัดจากพริกต่อคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไขม์แซนทีนออกชิดเดส

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที 20 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 21-28

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาง วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

22

เรื่อง :

การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยยูหลิน นอร์มอล มณฑลส่านซีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 561-575

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท ธีราวิทย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

23

เรื่อง :

ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ไทแดง บ้านห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำภูเรือ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 68-87

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

24

เรื่อง :

การสร้างความหมายทางวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น:กรณีศึกษา วรรณกรรมเรื่องชายฟองและเรื่องพื้นเวียงฉบับปริวรรตจากคัมภีณ์ใบลาน วัดศรีชมชื่น บ้านคกเลาใต้ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 108-120

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-10-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

25

เรื่อง :

การบริหารเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะสมองจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับบัณฑิต  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566  หน้า 1-12

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

26

เรื่อง :

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานครูด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งตีพิมพ์ :

  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2566   หน้า 195-205

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

27

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องดวงอาทิตย์กับชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้โมเดลจำลอง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารช่อพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

28

เรื่อง :

นิเวศวิทยาประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์

แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์  ปีที่7 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2566  หน้า 173-188

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

29

เรื่อง :

ภาพตัวแทน “อีสาน" ผ่านมุมมองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2477-2478

แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ปีที่7 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2566  หน้า 189-203

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย พีรภัทร ฉัตรพิบูลย์ภูเวียง ห้าวเหิม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

30

เรื่อง :

การจัดการความรู้ฮูปแต้มวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศิลปกรรมสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2023) กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 หน้า 138-166

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

31

เรื่อง :

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมชุมชนด้วยการแกะสลักบนประตูอุโบสถวัดศิริมงคล บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566  หน้า 450-480

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

32

เรื่อง :

แนวทางการขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยสู่การสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่  18 ฉบับที่ 66 ตุลาคม-ธันวาคม 2566   

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-10-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

33

เรื่อง :

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในยุควิถีใหม่ของผู้ซื้อจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 65  กรกฎาคม - กันยายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาว วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

34

เรื่อง :

A Comparison Between Homography and Direct Linear Transforms Algorithms for Unmanned Aerial Vehicle Automatic Landing 

แหล่งตีพิมพ์ :

Engineering Access , Engineering Mahasarakham University    Vol.9 No. 2 , July-Decemger 2023  No.148-153

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

35

เรื่อง :

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยวิชาการ  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  กรกฏาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 29-46

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

36

เรื่อง :

การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านพองหนีบ (ชพท.) ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566   หน้า 1-24

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

37

เรื่อง :

การจัดการความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอและหัตถกรรมจากเสื่อกกของวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยตาด จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่5 กันยายน-ตุลาคม 2566  หน้า 2368-2387

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

38

เรื่อง :

ปัญหาการใช้คำสะกดผิดของร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 หน้า640-656

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

39

เรื่อง :

รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษาครูศิลปะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้กับนักเรียนที่มีความหลากหลายในห้องเรียนรวม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารครุพิบูล  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566  หน้า 131-157

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

40

เรื่อง :

Moisture Diffusivity and finite Element Simulation of Drying of Banana CV. Kluai leb mu nang

แหล่งตีพิมพ์ :

Life Sciences and Environment Journal Vol.24 No.2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2566  หน้า 456-468

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

41

เรื่อง :

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยวิชาการ  วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  กรกฏาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 29-46

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

42

เรื่อง :

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

43

เรื่อง :

การพัฒนาชุดฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 3087-3098

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

44

เรื่อง :

การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิกา สุวรรณกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

45

เรื่อง :

Forensic Accounting and Corporate Productivity in Thailand : Roles of Fraud Detection, Risk Reduction and Digital Capability

แหล่งตีพิมพ์ :

Management and Accounting Revies อยู่ในฐาน Scopus Q4  Vol.22 No.2 (August 2023) หน้า 354-379

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-08-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

46

เรื่อง :

PERFORMANCE OF THE SOLAR DRYER AND MOISTURE CONTENT PREDICTION OF SWEET TAMARIND USING AN ANN 

แหล่งตีพิมพ์ :

Life Sciences and Environment Journal 2023   Vol. 24 No. 2  (July-December 2023) p. 285-296 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

47

เรื่อง :

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 925-934 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

48

เรื่อง :

การบาดเจ็บกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 หน้า 691-700 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน บุญประโคน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. จตุรงค์ สว่างวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

49

เรื่อง :

ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function) 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)  หน้า 89-108 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

50

เรื่อง :

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่มีภาวะโภชนาการเกินโดยจัดกิจกรรมการเล่านิทาน  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 775-784 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

51

เรื่อง :

การประกอบสร้างเชาว์ปัญญาในนิทานพื้นบ้านเมืองเลย:ทุนทางสังคมของคนท้องถิ่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษา บริทรรศน์ มจร.    ปีที่ 11 ฉบับที่ 5  กรกฏาคม-สิงหาคม 2566  หน้า 2091-2104

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

52

เรื่อง :

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมณีเชษฐาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 81-91 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

53

เรื่อง :

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรักความสามัคคีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเสฎฐวิทย์ปริทัศน์  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 1-11 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

54

เรื่อง :

การพัฒนาความรับผิดชอบด้านการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการกำกับตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 799-808

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

55

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

56

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนทอง อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต  เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)  หน้า 179-189 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

57

เรื่อง :

Enhancing Reading-Comprehension Abilities and Attitudes of EFL Students through utilising Content-Creation Tools in Classroom Presentations 

แหล่งตีพิมพ์ :

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research  ฐานScopus  Q3     Vol.22 No.7 (July 2023) หน้า 497-516

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

58

เรื่อง :

กลอง : เครื่องดนตรีในวิถีชีวิตของชาวตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 2270-2284 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย พงษ์พันธ์ เสาวดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

59

เรื่อง :

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร. อุบลปริทรรศน์   ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)   หน้า 23-34

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อมรศรี ชัยอาคม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

60

เรื่อง :

ดอกเบี้ยอำพรางในสัญญากู้ยืมเงินประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เมษายน-มิถุนายน 2566  หน้า 84-92 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

61

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งของผู้บริโภคชีวิตวิถีใหม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารอัล-ฮักมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 (มกราคม-มิถุนายน 2566)  หน้า 220-233

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

62

เรื่อง :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปเห็ดพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยใช้แนวคิด BCG การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 220-232 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. กาญจนา ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

63

เรื่อง :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่ กรณีศึกษา บริษัทเค เอ็น ซีไทร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 132-142 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วรรณวิศา ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

64

เรื่อง :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าอะไหล่ กรณีศึกษา บริษัทเค เอ็น ซีไทร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 132-142 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วรรณวิศา ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

65

เรื่อง :

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

66

เรื่อง :

กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจในยุคปกติวิถีใหม่ที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ:การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2567

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2567
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

67

เรื่อง :

ปัจจัยของระบบบัญชีการเงินการคลังภาครัฐที่มีต่อความสำเร็จในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 114-132 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

68

เรื่อง :

The influence of perceived value and genderon local food consumption intentions in the northeasterncluster of thailand 

แหล่งตีพิมพ์ :

Malaysian Journal of Nutrition  อยู่ในฐาน Scopus  Q3  Vol.29 No.2 (July 2023) หน้า 321-331 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

69

เรื่อง :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 36-46

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. นรุวรรณ อยู่สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

70

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการนับหน่วยคาร์โบไฮเดรตโดยใช้สื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เทศบาลตำบลโพนแพง จังหวัดสกลนคร  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสถาบันบำราศนราดูร  สถาบันนำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)  หน้า 116-126 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

71

เรื่อง :

ผลกระทบของขนาดภาพเอกซเรย์ทรวงอกต่อกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องและประสิทธิภาพของโมเดล การพยากรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) หน้า 135-149

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

72

เรื่อง :

Investigating the phase transition and properties of CaSiN2 under pressure based on first-principles calculations  

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of  Physics and Chemistry of Solids  ฐานข้อมูล Scopus Q1 Impact 4.383  Vol.183 (September 2023) หน้า 111665 


ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

73

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูยุคประเทศไทย 4.0 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง  ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2566   หน้า 1-9

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-08-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

74

เรื่อง :

เครื่องตรวจสอบกิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ แบบอัตโนมัติ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

75

เรื่อง :

Phytochemicals, Cytotoxicity, Inhibitory Effect on Nitric OxideProduction and Alpha-Glucosidase Activity, and DPPH Scavenging Activity of Leaf Extract from Gymnema inodorum (Lour.) Decne

แหล่งตีพิมพ์ :

TRENDS IN SCIENCES ( TRENDS SCi.or TIS)  Vol.20 No.5 , MAY 2023

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาษร สกุลใจตรง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

76

เรื่อง :

แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองอันพึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารวาร มจร.หริภุญชัยปริทรรศน์ ปีที่7 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

77

เรื่อง :

Factors correlatied with the concentration of airborne microbes in childcare center, loei Thailand

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of southwest jiaorong universtiy July , 2023 vol.58 no 4. 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ดร. ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

78

เรื่อง :

สมรรถภาพปลอดของพนักงานโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

79

เรื่อง :

แนวทางการออกแบบหลักสูตรเอกคู่ในลักษณะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม:กรณีศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและบรรณารักษศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษาคม-สิงหาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ดร. กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว อารีย์ ลำมะยศ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-06-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

80

เรื่อง :

The Computer Numerical Control for Automatic Seed Sowing Machine 

แหล่งตีพิมพ์ :

Nu.International Journal of Science   Vol.20 No.1(January 2023-June 2023)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

81

เรื่อง :

การศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการในตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมอาชีพโฮมสเตย์

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

82

เรื่อง :

ที่ดินกับการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที 18 ฉบับที่ 64 เมษายน-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

83

เรื่อง :

การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบลิงก์ลิสต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

84

เรื่อง :

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

85

เรื่อง :

การส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แหล่งตีพิมพ์ :

อินฟอร์เมชัน (Information) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาง อรนิต เชี่ยวเวทย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

86

เรื่อง :

The Efficiency of Thai Rhythm Calisthenics Movement on Salivary Alpha-Amylase and Health Performance in the Elderly 

แหล่งตีพิมพ์ :

International Journal of  kinesiology & sports science Vol .11  Issue . 2 march-July, 2023 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

87

เรื่อง :

การศึกษาแนวคิดเรื่องลักษณะทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู : การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในบริบทประเทศไทย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

88

เรื่อง :

กระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการทอผ้าล้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังอาบช้าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเล

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

89

เรื่อง :

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง 12 ตำนาน พระปริตรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วัดป่าภูผาล้อม อ.เมือง จ.เลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ไกรฤกษ์ แสวงผล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นางสาว อัจฉรา หนูใหม่
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

90

เรื่อง :

การศึกษาการใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 มกราคม-มีนาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปาริชาติ แสงระชัฎ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาง อรนิต เชี่ยวเวทย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

91

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี ISSN 2774-0463  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

92

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้กิจกรรมบอร์ดเกม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  ISSN 2774-0463 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

93

เรื่อง :

การกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าพื้นบ้าน กลุ่มผ้าฝ้ายตุ่ย บ้านหนองบัว ตําบลภูหอ  อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรมณ ใจงามดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

94

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวภูหมากเค็ง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรมณ ใจงามดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

95

เรื่อง :

บทบาทของข้อมูลคติชนวิทยาต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

96

เรื่อง :

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดล บีซีจี ของชุมชนบ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย กันตพงษ์ จุลราช
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นาย กิติศักดิ์ ทองมีทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

97

เรื่อง :

ความรับผิดทางแพ่งของแก็งคอลเซ็นเตอร์

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ยุพดี ผ่องศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

98

เรื่อง :

ผู้ชายในวรรณกรรมคำสอนกับการประกอบสร้างภาพแทน “ชายประชานิยม” ในสังคมอีสาน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

99

เรื่อง :

นวัตกรรมการจัดการตนเองขององค์กรชุมชนในตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

100

เรื่อง :

โลกทัศน์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของชาวไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

101

เรื่อง :

บทบาทของประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไต หมู่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

102

เรื่อง :

ผ้าซิ่นลายนางหาญของชาวไทดำกับการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

103

เรื่อง :

การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด: กรณีศึกษา ศูนย์บำบัด และ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเมืองน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

104

เรื่อง :

เซฟโซน: การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสะท้อนความคิดและจินตนาการ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

105

เรื่อง :

การศึกษาความสามารถในการสะกดคำและการจำแนกคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

106

เรื่อง :

การพัฒนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online    วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

107

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องซีเอ็นซีเลเซอร์ด้วยอาร์ดูโน่อาร์3

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

108

เรื่อง :

กล่องควบคุมอัจฉริยะสำหรับห้องอัตโนมัติ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

109

เรื่อง :

หุ่นยนต์ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

110

เรื่อง :

เครื่องหยอดเหรียญเมล็ดพันธ์พืชอัตโนมัติ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

111

เรื่อง :

แขนกลคัดแยก วัตถุตามสี ควบคุมโดยพีแอลซี

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

112

เรื่อง :

เครื่องคัดแยกขยะขวดพลาสติก

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

113

เรื่อง :

การสร้างชุดการเรียนรู้เรื่องเตาในงานอโรม่าเธอราพี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรณีศีกษาโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

114

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

115

เรื่อง :

การสร้างสื่อต้นแบบกระถางต้นไม้ปูน เพื่อนำไปทดลองสอนในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

116

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวสู่อาชีพ รายวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

117

เรื่อง :

การสร้างชุดการสอนบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

118

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยผ่าน Google classroom รายวิชาการงานอาชีพ เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

119

เรื่อง :

Associations of mayfly larvae with Corbicula clams  

แหล่งตีพิมพ์ :

Biological Journal of the Linnean Society, Volume 138, Issue 2, February 2023, Pages 169–193, https://doi.org/10.1093/biolinnean/blac143

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-02-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

120

เรื่อง :

The Hyperbolic Function Method for the Fractional (3+1)-dimensional Generalized Korteweg–de-Vries–Zakharov–Kuznetsov Equation in Plasma Physics

แหล่งตีพิมพ์ :

International Journal of Difference Equations (IJDE) ISSN 0973-6069   ฐานข้อมูล MathSciNet Q4  Vlolume 18 No.1  (2023) pp.227-238

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

121

เรื่อง :

สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ISSN 1906-2605  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาว เกษร น้อยนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

122

เรื่อง :

ถังกำจัดขยะเปียก (Green Cone) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

123

เรื่อง :

การอบแห้งกระชายขาวด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

124

เรื่อง :

การดูดซับสีเมทิลีนบลูในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตขึ้นรูป

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online   วันที่ 22 มีนาคม 2566   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

125

เรื่อง :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิวมาพาร์เบิล

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online   วันที่ 22 มีนาคม 2566   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินทร คุ้มเขต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

126

เรื่อง :

แนวทางการจัดการขยะของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

 ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

127

เรื่อง :

การประเมินประชากรลูกผสม F1 ระหว่างข้าวไร่กับข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

128

เรื่อง :

ศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของแหนแดงแห้งต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

129

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนอินโฟกราฟิก เรื่อง กราฟ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

130

เรื่อง :

การเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์โดยให้สารละลาย A B แบบกึ่งอัตโนมัติ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

131

เรื่อง :การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

132

เรื่อง :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งกล้วยน้ำว้าผสมข้าวไรซ์เบอรี่

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภา ธงศิลา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

133

เรื่อง :

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

134

เรื่อง :

การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในไข่ไก่ที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกและในซุปเปอร์มาเก็ต อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

135

เรื่อง :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคออฟฟิศชินโดรมในบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

136

เรื่อง :

ความหลากชนิด ความชุกชุม และความคล้ายคลึงของหอยทากบกในบริเวณแปลงเกษตร อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

137

เรื่อง :

ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงในเขตแนวรอยต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์และแปลงเกษตรแบบผสมผสานตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

138

เรื่อง :

การศึกษาประสิทธิภาพของเจลแอลกอฮอล์ 70% ในการลดปริมาณ Staphylococcus aureus บนฝ่ามือ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

139

เรื่อง :

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ในบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. ฉันทนา เคนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี สิทธิพรหม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

140

เรื่อง :

การปนเปื้อนเชื้อ Escherichia coli และเชื้อ Staphylococcus aureus ในน้ำพริกแกงที่วางจำหน่ายบริเวณตลาดสด ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

141

เรื่อง :

การศึกษาการรอดชีวิตของเชื้อ Salmonella spp. ในไข่ไก่ และไข่เป็ด ด้วยวิธีจำลองการปนเปื้อน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

142

เรื่อง :

จำนวนประชากรและพฤติกรรมการกินอาหารของมดแดง Oecophylla smaragdina ในเขตสวนยางพารา และสวนมะม่วง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

143

เรื่อง :

ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

144

เรื่อง :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5  วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา หล้าพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

145

เรื่อง :

การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์  ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

146

เรื่อง :

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารอัล-ฮิกมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

147

เรื่อง :

ปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจโฮมสเตย์ ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 18 ฉบับที่ 64 เมษายน-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-04-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

148

เรื่อง :

ความต้องการรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) หลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

149

เรื่อง :

การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการเพาะเห็ดขอนขาวของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

150

เรื่อง :

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของน้ำแก้วมังกรสกัดเย็น กรณีศึกษาบ้านตาดข่า ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

151

เรื่อง :

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตสายคล้องแมส “สายใยรัก” แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

152

เรื่อง :

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการขายเหมาให้พ่อค้าคนกลางของเกษตรกรชาวไร่อ้อยบ้านวังเลาหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

153

เรื่อง :

แนวทางการยกระดับการบริการด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกรณีศึกษาการท่องเที่ยวในท้องที่เมืองงอย แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

154

เรื่อง :

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนหลังการทำเหมืองแร่ทองคำ : กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

155

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการภายใต้ฐานคิดเศรษฐกิจชุมชนเป็นตัวตั้ง ของสภาองค์กรชุมชนตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

156

เรื่อง :

ความสัมพันธ์ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

157

เรื่อง :

ความคิดเห็นที่มีต่อการเล่นพนันออนไลน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

158

เรื่อง :

การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อบริหารจัดการต้นทุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านน้ำพร ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

159

เรื่อง :

กลยุทธ์การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มเจนเนอเรชันเซด ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

160

เรื่อง :

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการทำงานของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

161

เรื่อง :

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มกะหรี่ปั๊บของตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

162

เรื่อง :

รูปแบบการสื่อสารของผู้นำชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

163

เรื่อง :

กลยุทธ์ 9P’s ของธุรกิจกาแฟแบรนด์ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

164

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปรียาพร อมรพิชิตรานนท์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง รภัสสา ชาติกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6. นางสาว อลิสา โวหารกล้า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

165

เรื่อง :

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ สำหรับปุ๋ยคอกหมักมูลวัว ชุมชนนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

166

เรื่อง :

ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี 2565 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 22-12-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

167

เรื่อง :

การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ ประจำปี 2565 (คร้งที่ 9)  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นาง วรรณวิศา ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-10-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

168

เรื่อง :

ปัจจัยการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วรรณวิสา ไพศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

169

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อุทยานแห่งชาติภูเรือ

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปฐมาวดี คำทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

170

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ประเพณีการทำบุญไล่ผีหลวง (ซำฮะบ้าน)

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 18-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

171

เรื่อง :

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายตะกร้าเส้นสาน พลาสติก ตำบลแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย วรากร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

172

เรื่อง :

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

173

เรื่อง :

ระบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

174

เรื่อง :

คุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

175

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้านนวดแผนไทยในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

176

เรื่อง :

กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์ในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2565  วันที่ 13 สิงหาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 13-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

177

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้การสะท้อนคิด

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ปีที่ 15 ฉบับที่ 42 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

178

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงในหมู่บ้านท่ามะนาว น.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย  

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

179

เรื่อง :

นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด หิงสาชีวาราตรีอัศจรรย์

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

180

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงในหมู่บ้านท่ามะนาว น.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย  

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

181

เรื่อง :

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไผ่ในบ้านท่ามะนาว ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช เหลืองาม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

182

เรื่อง :

การพัฒนาการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมต่อคำศัพท์และภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

183

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ร่วมกับชุดเครื่องมือการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์แบบทำมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด เทศบาล 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

184

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

185

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

186

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับโมเดลชุดยิงโพรเจกไทล์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

187

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนแจกลูกสะกดคำมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เกมเป็นฐาน (GBL) ร่วมกับชุดฝึกทักษะในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

188

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

189

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม Storyline สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

190

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

191

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

192

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method)

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

193

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยการใช้โฟนิกส์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

194

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based learning : GBL) ร่วมกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการบวก ลบจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

195

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

196

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนแผนภาพบริบทของระบบงานในหน่วยงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน กรณีศึกษาระบบในหน่วยงานเขตพื้นที่จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

197

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

198

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ กลวิธี SQRQCQ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

199

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับสื่อการสอนทำมือ รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

200

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการคูณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) ผสม เนเปียร์สโบน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

201

เรื่อง :

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มร่วมกันคิด (NHT) ร่วมกับชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

202

เรื่อง :

การพัฒนาการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและทักษะงานฝีมือ เรื่อง การปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

203

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบทีมแข่งขัน TGT (Team - Games – Tournament) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

204

เรื่อง :

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง พหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

205

เรื่อง :

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

206

เรื่อง :

ผลของการใช้รูปแบบเกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ร่วมกับชุดฝึกทักษะ เรื่อง การคูณและ การหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

207

เรื่อง :

การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลังร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ต เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

208

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

209

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชัน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

210

เรื่อง :

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค TAI

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

211

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบอุปนัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

212

เรื่อง :

การแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กลวิธี STAR

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

213

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

214

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้โดยการพัฒนาทักษะกระบวนการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

215

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผล เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับที่มีและไม่มีวงเล็บ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

216

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับ TGT

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

217

เรื่อง :

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

218

เรื่อง :

การจัดประสบการณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพูน วงค์ษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

219

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเรียงลำดับ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

220

เรื่อง :

การทดลองการต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบก

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วิไลวรรณ สิมเชื้อ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

221

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ของผักเครื่องเคียง ในหมู่บ้านก้างปลา หมู่ 3 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

222

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของสมุนไพรที่ใช้ภายนอก ในบ้านโพนค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

223

เรื่อง :

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เรื่อง ห.ร.ม และ ค.ร.น. สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 รูปแบบ online  วันที่ 22 มีนาคม 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 22-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

224

เรื่อง :

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง 12 ตำนาน พระปริตรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน วัดป่าภูผาล้อม อ.เมือง จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

225

เรื่อง :

นิทานจึ่งขึ่งดังแดง ที่มาของแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการะดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566  รูปแบบ online  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 25-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

226

เรื่อง :

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอร์บิกในผลม่อนไข่

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสสร วงเปรียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตินันท์ ธรรมโสม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธานุ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 10-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

227

เรื่อง :

A new Iterative Method for a finite family of the split generalized equilbrium problem and fixed point problem

แหล่งตีพิมพ์ :

thai journal of mathematics    volume 21 No 1 march, 2023 p.119-137  ฐานข้อมูล MathSciNet , Sopus  Q4

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

228

เรื่อง :

Enhancing retinal images in low-light conditions using semidecoupled decomposition

แหล่งตีพิมพ์ :

medical&Biological Engineening &computing  2023, 14 march 2023 ฐานข้อมูล web of science Q2   

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

229

เรื่อง :

การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริม(AR)สําหรับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนไทดําบ้านนาป่าหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

230

เรื่อง :

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกร่วมกับแอลพีจีแก๊สเบิร์นเนอร์ สำหรับอบแห้งกล้วยน้ำว้า

แหล่งตีพิมพ์ :

 Life Sciences and  Environment Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่ 24 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

231

เรื่อง :

mathematical  modelling drying of red dragon fruit

แหล่งตีพิมพ์ :

Life Sciences and  Environment Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่ 24 ฉบับ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

232

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของบริบทวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 มกราคม-มีนาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

233

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บริบทสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

234

เรื่อง :

Development of a traffic accident simulation system for main roads in loei province thailand : application of a geographic informaiton system and multiple logistic regression with clustering

แหล่งตีพิมพ์ :

indonesian Journal of geography volume 55,2023 p.129-136  ฐานข้อมูล Scopus Q3

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 16-03-2566
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2556

235

เรื่อง :

อัตลักษณ์และสุนทรียภาพของหน้ากากผีบุ้งเต้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวบ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย ฉบับที่ 2 ปีที่ 10 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

236

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 มกราคม-มีนาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

237

เรื่อง :

การศึกษาเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเลยกับบทบาทการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 18 ฉบับที่ 63 มกราคม-มีนาคม 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

238

เรื่อง :

การประยุกต์ใช้ระบบบัญชีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการผักบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565) หน้า 33-48 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-11-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

239

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กรณีศึกษา จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีที่ 4 ฉบับที่ 4  (กรกฎาคม-สิงหาคม 2565) หน้า 99-116

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

240

เรื่อง :

พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กับการจัดการแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพิฆเนศวร์สารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรมณ ใจงามดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

241

เรื่อง :

หมอเบ้เชี้ยว : ชาวบ้านเขาเผ่าม้งบ้านตูบค้อ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

242

เรื่อง :

การพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะผ้ามัดย้อมโดยใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

243

เรื่อง :

Application for simulating public health problems during floods around the loei River in Thailand : the implementation of a geographic information system and structural equation model

แหล่งตีพิมพ์ :

BMC Public Health  Vol.22 (August 2022) p. 1-12

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. กีรติ ภูมิผักแว่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

244

เรื่อง :

BIOSORPTION BEHAVIOR OF CD(II) IONS ONTO TAPICOA PEEL: EQUILIBRIUM, KINETICS, THERMODYNAMICS AND DESORPTION STUDIES  

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565 หน้า 101-117 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุมาศ พรหมเทศ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

245

เรื่อง :

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงต่อสภาพน้ำเท้อในลำน้ำเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) หน้า 123-136 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

246

เรื่อง :

การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนำแคม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  หน้า  149-162 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

247

เรื่อง :

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสงาว

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  หน้า 136-148

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

248

เรื่อง :

ตัวแบบของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

249

เรื่อง :

พาหนะการสื่อสารในการปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2566 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

250

เรื่อง :

รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษาครู

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษา บริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-11-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

251

เรื่อง :

พุทธจริยศาสตร์กับการพัฒนาพลเมืองที่เข้มแข็ง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร อุบลบริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

252

เรื่อง :

กลวิธีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยเน้นการสังเกตรูปภาษาในบริบท

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

253

เรื่อง :

The study of cultural interactions in business english classroom using microethnography approach

แหล่งตีพิมพ์ :

nida journal of language and communication (NIDAJLC) ปีที่ 27 ฉบับที่ 42 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

254

เรื่อง :

Reconsidering writing anxiety among EFL Learners 

แหล่งตีพิมพ์ : Reconsidering writing anxiety among EFL Learners 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

255

เรื่อง :

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

256

เรื่อง :

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านสวนห้อม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. นรุวรรณ อยู่สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

257

เรื่อง :

จุดเด่นและจุดด้อยของ Google  Translate และความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับบริบทการแปลและการเรียนการสอน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อารีย์ ลำมะยศ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

258

เรื่อง :

การวิเคราะห์เนื้อหาบทละคร เรื่อง Twelfth Niht ตามหลักศีลห้าในพุทธศาสนา

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

259

เรื่อง :

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

260

เรื่อง :

ส่งเบี้ยคืนถิ่น : นาฏศิลป์พื้นบ้านอำเภอปากชม จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

261

เรื่อง :

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ "เส็งกลองตีกะลอ ไล่ล้อกบกินเดือน"

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว ผุสดี โกมาสถิต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

262

เรื่อง :

มูลค่าความเต็มใจย้อมรับส่วนต่างราคารับซื้ออ้อยสดและอ้อยเผาของเกษตรกร ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 61 กรกฎาคม -กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

263

เรื่อง :

การออกแบบและพัฒนาเตาเผาแกลบดำ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

264

เรื่อง :

การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุซีเมนต์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วันชาติ สุพรมพิทักษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

265

เรื่อง :

การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวด้วยระบบไฮดรอลิกส์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

266

เรื่อง :

รูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม-กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

267

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17ฉบับที่ 61 กรกฎาคม -กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

268

เรื่อง :

รูปแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรม บ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยสำหรับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17ฉบับที่ 61 กรกฎาคม -กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

269

เรื่อง :

นางหาบ: พุทธจริยศาสตร์จิตอาสา

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17ฉบับที่ 61 กรกฎาคม -กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

270

เรื่อง :

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

271

เรื่อง :

การศึกษาและวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของกระชายดำในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

272

เรื่อง :

ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดบักกิ่งช่วงอายุ 1 ถึง 14 วัน 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

273

เรื่อง :

การเตรียมคาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสในการตรึงเอนไซม์ปาเปนโดยใช้เซลลูโลสจากซังข้าวโพด

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12"  วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

274

เรื่อง :

ผลของความเข้มข้นของฟอสโฟลิพิดจากผลโทงเทงต่อคุณสมบัติในการยับยั้งอนุมูลอิสระของเรสเวอราทรอลที่กักเก็บไว้ในอนุภาคไลโพโซม

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12" วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และการประชุม online/onsie

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 25-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

275

เรื่อง :

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นทุนมนุษย์ด้านการแปรรูปข้าวอินทรีย์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร โดยชุมชนมีส่วนร่วม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง สมพิศ สีตะสุต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2566

276

เรื่อง :

การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม-กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร. วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

277

เรื่อง :

การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย 


แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2565) 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-04-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

278

เรื่อง :

ยุทธศาสตร์การบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเลยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2/2565 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

279

เรื่อง :

Supporting Sustainable Development by Identifying Ways to Enhance and Conserve Local Food Wisdom, Loei Province, Thailand

แหล่งตีพิมพ์ :

Sustainability  ปีที่ 14 ฉบับที่ 12(2022)  Published: 7 June 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 07-06-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

280

เรื่อง :

การศึกษาประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยกาบใหญ่สำหรับการผลิตไบโอดีเซล

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรย.  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา หล้าพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย สังสรรค์ หล้าพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

281

เรื่อง :

Effectiveneess of Complex Agility Training Program for Amateur Male Soccer Players p.118-193

แหล่งตีพิมพ์ :

Physical Education Theory and Methodology April - June 2022  V.21 4(21

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-04-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

282

เรื่อง :

ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองและการยึดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสมรรถภาพเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 25 เล่มที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี ศรีโภคา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-01-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

283

เรื่อง :

การบูรณาการวรรณกรรมในฐานะสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

284

เรื่อง :

กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 30-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

285

เรื่อง :

The Development of Reading Comprehension and Social Media Literacy According to Akita Action Gudidelines for Elementary School  p.125-141

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of Educational Issues.  Published : August 1, 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

286

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แม่บทอีสานเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานนาฎศิลป์พื้นเมือง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565


ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

287

เรื่อง :

Boosting English Reading Aloud and Spelling skills of Prathomsuksa students at ban Buhom School, Chiang khan District, Loei Province through Phonic Exercises

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

288

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยวิธีการมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มโดยใช้เทคนิค KWL-Plus

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพุทธศาสตร์ มจร.อุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย กรรณศาสตร์ แก้วแสนทิพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาว เอื้องไพร วัลลภาชัย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว เปรมสิริ ภู่โภไคย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

289

เรื่อง :

Mask manufacturing approach using case-based learning with an  activity-based costing method 

แหล่งตีพิมพ์ :

asian administoation and management /3 september 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

290

เรื่อง :

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

แหล่งตีพิมพ์ :

Life Sciences and  Environment Journal  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

291

เรื่อง :

ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยบัณฑิตจบใหม่ภายใต้โครงการ "อว.สร้างงานเฟส2"

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช เหลืองาม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

292

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอนมาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

293

เรื่อง :

Gyliotrachela cultura, a new species of terrestrial microsnail (Gastropoda:Eupulmonata:vertiginidae) from Thailand

แหล่งตีพิมพ์ :

Date o fPubished : 2 september 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

294

เรื่อง :

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและสมรรถนภาพทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัสศรี ศรีโภคา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-10-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

295

เรื่อง :

ผลการใช้นิทานเพื่อพัฒนา EF(Executive Function) ของเด็กปฐมวัยกลุ่มทักษะพื้นฐาน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01-01-2566
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

296

เรื่อง :

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในยุควิถีใหม่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-06-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

297

เรื่อง :

รูปแบบการพัฒนาความสามารถและความร่วมมือด้านซัพพลายเชนเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

298

เรื่อง :

ผลของน้ำมันรำเดือยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 การผลิตสัตว์เหนือขีดจำกัดในยุคสมัยแห่งการพลิกผัน

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 02-08-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

299

เรื่อง :

Improving the efficiency of machine learning models for predicting blood glucose levels and diabetes risk.

แหล่งตีพิมพ์ :

Indonesian Journal of electrical Engineering and Computer Science . V.27 (1) July 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-07-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

300

เรื่อง :

Synthesis of Al Doped ZnO Thin Films from ZnO Powder Mixed with Al Wire Targets by Using Asymmetric Bipolar Pulsed-dc Magnetron Sputtering System

แหล่งตีพิมพ์ :

Naresuan University Jornal: Science and Techology (NUJST) Vol.30 No.3 July-september 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-06-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

301

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างชุมชนเพื่อการเลิกใช้สารเคมีการเกษตรในเขตจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

302

เรื่อง :

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของการอบแห้งแบบชั้นบางของมะม่วงน้ำดอกไม้

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร Life Sciences and Environment Journal  มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-01-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

303

เรื่อง :

การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3/2565 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

304

เรื่อง :

ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้แบบจำลอง VAR 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 62  เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร น้อยพรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01-10-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

305

เรื่อง :

อิฐดินดิบยางพาราดินซีเมนต์เพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2565  วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  รูปแบบ online

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติกร ศรีลานนท์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 24-06-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

306

เรื่อง :

รูปแบบการสื่อสารแบบ New Normal ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนในยุคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 25-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

307

เรื่อง :

แรงจูงใจและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน shope ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 25-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

308

เรื่อง :

การจัดทำป้ายบอกเล่าเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางจักรยาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

309

เรื่อง :

การศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

A study of Thai Writing in Prathom Suksa6 Students using a participatory teaching method at moonmang luangpoochob thansamo school chiang khan District loei province

แหล่งตีพิมพ์ :

Old Krung Rajabhat Research Journal,第 9 卷,第 1 期至 2022 年 4 月 11111111111111111

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

310

เรื่อง :

Factors Affecting Mangos Drying

แหล่งตีพิมพ์ :

SNRU Journal of Science and Technology 13(2) May–August(2021) 80-85

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

311

เรื่อง :

ความต้องการจำเป็นและองค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ, ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ, ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-05-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

312

เรื่อง :

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของการอบแห้ง แบบชั้นบางของมะม่วงน้ำดอกไม้

MATHEMATICAL MODELS AND PHYSICAL PROPERTIES OF THIN-LAYER DRYING OF NAM DOK MAI MANGOES

แหล่งตีพิมพ์ :

Life sciences and  environment Journal  Vol. 23 No. 1 (2022): January - June 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

313

เรื่อง :

Developing In-service Techers's Basic English Skils throug Online Video Lessons in Border Patrol Police School

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(EDKKUJ) ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

314

เรื่อง :

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแมวในสังคมญี่ปุ่นก่อนและหลังสมัยใหม่

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 01-07-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

315

เรื่อง :

ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อความรับผิดชอบของตนเองและสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. ดร. จตุรงค์ สว่างวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01-09-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

316

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

แหล่งตีพิมพ์ :

The 8th Nationoal conferecne on Techology and Innovation Management  วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 18-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

317

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำสรรพนาม (Pronouns) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกออนไลน์ Liveworksheets

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย   วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

318

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

319

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมที่สร้างจากเว็บไซต์ Blooket

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาง พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

320

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 โดยใช้แบบฝึกหัดในแอพพลิเคชั่น Quizizz

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-02-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

321

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ โดยใช้เพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

322

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนิทานผ่าน Line Meeting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

323

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเติม –s และ –es ด้วยคำกริยา โดยใช้แบบฝึกจากแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

1. นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 09-03-2563
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

324

เรื่อง :

นาฏยประดิษฐ์ “วิจิตรบายศรีถวยพระยาภักดีชุมพล”

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” “Research and Innovation Development during COVID–19”  วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 14-12-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

325

เรื่อง :

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ “ฟ้อนบวงสรวงศรัทธาบูชากุดย่าส่วย”

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” “Research and Innovation Development during COVID–19”  วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 14-12-2565
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

326

เรื่อง :

ฟ้อนทำนาบูชาตาแฮก:พิธีกรรมพื้นบ้านสู่การแสดงนาฏศิลป์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 วันที่ 18 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หากต้องการอ่าน Full Paper กรุณาติดต่อมาที่: research_lru@hotmail.com

ตีพิมพ์ : 18-12-2564
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

327

เรื่อง :

ฮูมป่องฟ้าหวยพญาเพิ่งปักตูฝน