ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

# ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง เงินภายใน เงินภายนอก รวม สัดส่วนต่อคน เทียบคะแนน
1 พ.ศ. 2559 393 14,751,318 3,755,150 18,506,468 47,090 5
2 พ.ศ. 2560 388 10,003,006 6,717,232 16,720,238 43,093 5
3 พ.ศ. 2561 381.5 11,053,820 7,173,582 18,227,402 47,778 5
4 พ.ศ. 2562 378 17,347,981 4,813,792 22,164,713 58,637 5
5 พ.ศ. 2563 366 7,967,240 39,820,500 47,787,740 130,568 5


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2565   ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )
# สังกัดคณะ งบประมาณ จำนวนอาจารย์ประจำ ค่าเฉลี่ยต่อคน คะแนนที่ได้
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565   ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )
1 คณะครุศาสตร์ 1,202,680 85 14,149.18 2.830
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 359,480 76.50 4,699.08 0.940
3 คณะวิทยาการจัดการ 1,418,360 64 22,161.88 4.432
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,179,830 92 23,693.80 1.974
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 750,780 25 30,031.20 2.503
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0 5 0.00 0
ระดับมหาวิทยาลัย 5,911,130 347.5 17,010.45 2.113
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ (เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)
 

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2565   ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )
# คณะ/สำนัก เงินงบประมาณสนับสนุน จำนวนโครงการ
1 คณะครุศาสตร์ 1,202,680 19
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 359,480 9
3 คณะวิทยาการจัดการ 1,418,360 10
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,179,830 23
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 750,780 12
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0 0
ผลรวมทั้งหมด 5,911,130 73


ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี

#

ปีการศึกษา

จำนวน
อาจารย์
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน รวมจำนวน
ผลงาน
ร้อยละผลรวม
ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1 พ.ศ. 2559 414 97 36 36 24 6 199 24.20 / 6 = 4.04 4.04
2 พ.ศ. 2560 414 268 33 35 25 8 369 30.00 / 6 = 5.00 5
3 พ.ศ. 2561 393.50 278 21 22 33 18 372 30.00 / 6 = 5.00 5
4 พ.ศ. 2562 386 226 22 30 26 29 333 30.00 / = 5.00 5
5 พ.ศ. 2563 373.50 200 16 36 13 20 285 27.32 / 6 = 4.56 4.56

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2565   ( 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 )
# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์
นับรวมลาศึกษาต่อ
จำนวนผลงาน รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
1 คณะครุศาสตร์ 85 2213.20015.533.88
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77.50 3421.60027.875.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 64 128.40013.133.28
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 2214.00014.432.41
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 62.0007.691.28
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 00.0000.000.00
ผลรวมทั้งหมด 354.5 96 78.65 2.64