# นักวิจัย / สังกัด จำนวนงานวิจัย จำนวนงานตีพิมพ์
1
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 6 งาน
2
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
3
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 20 งาน
จำนวน 11 งาน
4
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 19 งาน
จำนวน 16 งาน
5
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 6 งาน
6
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
7
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 11 งาน
จำนวน 9 งาน
8
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 5 งาน
9
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 19 งาน
จำนวน 8 งาน
10
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 9 งาน
11
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
12
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
13
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 11 งาน
14
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 2 งาน
15
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 4 งาน
16
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 11 งาน
17
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
18
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
19
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 9 งาน
20
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 13 งาน
21
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 6 งาน
22
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รัศมี นนที
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 0 งาน
23
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 7 งาน
24
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 4 งาน
25
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 4 งาน
26
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 27 งาน
จำนวน 3 งาน
27
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 4 งาน
28
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
29
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 8 งาน
จำนวน 10 งาน
31
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 10 งาน
จำนวน 9 งาน
32
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
33
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
34
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
35
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 1 งาน
36
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
37
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 6 งาน
38
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 7 งาน
39
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
40
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 13 งาน
จำนวน 6 งาน
41
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
42
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 งาน
จำนวน 4 งาน
43
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 3 งาน
44
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
45
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
46
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
47
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 11 งาน
จำนวน 7 งาน
48
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
49
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 13 งาน
จำนวน 7 งาน
50
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 11 งาน
จำนวน 6 งาน
51
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
52
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 18 งาน
จำนวน 16 งาน
53
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
54
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
55
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
56
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
57
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 11 งาน
58
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 23 งาน
จำนวน 19 งาน
59
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 19 งาน
จำนวน 13 งาน
60
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 4 งาน
61
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 13 งาน
62
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 7 งาน
63
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 งาน
จำนวน 14 งาน
64
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 15 งาน
จำนวน 26 งาน
65
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
66
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 15 งาน
67
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
68
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วิระ อิสโร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 9 งาน
69
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 งาน
จำนวน 15 งาน
70
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 10 งาน
71
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ฉันทนา เคนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
72
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
73
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 11 งาน
จำนวน 5 งาน
74
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 3 งาน
75
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 8 งาน
76
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 6 งาน
77
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 13 งาน
จำนวน 3 งาน
78
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
79
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
80
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
81
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
82
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 9 งาน
83
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
84
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 21 งาน
85
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 11 งาน
จำนวน 6 งาน
86
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 7 งาน
87
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
88
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
89
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
90
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 9 งาน
91
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 1 งาน
92
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 9 งาน
93
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 7 งาน
94
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 19 งาน
จำนวน 23 งาน
95
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
96
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 24 งาน
97
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
98
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
99
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
100
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 5 งาน
101
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 21 งาน
จำนวน 13 งาน
102
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 19 งาน
จำนวน 11 งาน
103
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. จรินทร์ ย่นพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 2 งาน
104
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 18 งาน
จำนวน 12 งาน
105
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 21 งาน
จำนวน 15 งาน
106
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 14 งาน
107
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 14 งาน
จำนวน 11 งาน
108
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
109
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
110
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
111
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 งาน
จำนวน 15 งาน
112
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 10 งาน
113
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
114
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
115
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นฤมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
116
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
117
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 8 งาน
118
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 21 งาน
จำนวน 11 งาน
119
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว เกษร น้อยนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
120
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 4 งาน
121
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 12 งาน
จำนวน 13 งาน
122
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
123
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
124
ชื่อผู้วิจัย : .นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
125
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
126
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 17 งาน
จำนวน 13 งาน
127
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 21 งาน
128
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
129
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
130
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
131
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
132
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
133
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 10 งาน
134
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
135
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
136
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
137
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
138
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
139
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 4 งาน
140
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
141
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 13 งาน
142
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 5 งาน
143
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
144
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 6 งาน
จำนวน 6 งาน
145
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 15 งาน
146
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 7 งาน
147
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 6 งาน
148
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 9 งาน
149
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 9 งาน
150
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
151
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
152
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 13 งาน
จำนวน 21 งาน
153
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 19 งาน
154
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 5 งาน
155
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
156
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 5 งาน
157
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
158
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 งาน
จำนวน 10 งาน
159
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิดา ตาสี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
160
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 9 งาน
161
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 6 งาน
162
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 งาน
จำนวน 12 งาน
163
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
164
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 18 งาน
165
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 23 งาน
จำนวน 10 งาน
166
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 10 งาน
167
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
168
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สนั่น พรมศิลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
169
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
170
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 7 งาน
171
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
172
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 8 งาน
173
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 0 งาน
174
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 22 งาน
จำนวน 51 งาน
175
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 13 งาน
176
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 22 งาน
177
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
178
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
179
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 9 งาน
180
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
181
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 4 งาน
182
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กรุณา ทาแก้ว
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
183
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
184
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 13 งาน
185
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 11 งาน
จำนวน 3 งาน
186
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 9 งาน
187
ชื่อผู้วิจัย : .นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 3 งาน
188
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
189
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
190
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 17 งาน
จำนวน 13 งาน
191
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 9 งาน
192
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
193
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐวุฒิ มาลีลัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
194
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 8 งาน
จำนวน 8 งาน
195
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 12 งาน
196
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
197
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 14 งาน
จำนวน 9 งาน
198
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 3 งาน
199
ชื่อผู้วิจัย : .นาง เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 7 งาน
200
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 16 งาน
จำนวน 3 งาน
201
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สมพิศ สีตะสุต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
202
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 8 งาน
203
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมศักดิ์ จันทดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
204
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 24 งาน
205
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
206
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
207
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 6 งาน
208
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
209
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
210
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
211
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 9 งาน
212
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
213
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 11 งาน
จำนวน 14 งาน
214
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
215
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 5 งาน
216
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
217
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
218
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
219
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
220
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
221
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 9 งาน
222
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 11 งาน
223
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 12 งาน
224
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 12 งาน
225
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภัทรานุช ผงสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
226
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 14 งาน
227
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 19 งาน
228
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 18 งาน
229
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
230
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รุจิรา มณีชม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
231
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 9 งาน
232
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 12 งาน
233
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 3 งาน
234
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 6 งาน
235
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 11 งาน
จำนวน 6 งาน
236
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
237
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
238
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
239
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
240
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
241
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
242
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
243
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 12 งาน
244
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 8 งาน
245
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 12 งาน
246
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 9 งาน
247
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
248
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 7 งาน
249
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมภพ เพ็ชรดี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
250
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
251
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 40 งาน
252
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 9 งาน
253
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 11 งาน
จำนวน 3 งาน
254
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 9 งาน
255
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 8 งาน
256
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 8 งาน
257
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 13 งาน
258
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 5 งาน
259
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 4 งาน
260
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
261
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
262
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
263
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
264
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมิง ศรีกา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
265
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
266
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
267
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พิชญา ขุนศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
268
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 8 งาน
269
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 10 งาน
270
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 7 งาน
271
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
272
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
273
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
274
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
275
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
276
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 19 งาน
277
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 15 งาน
278
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
279
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 8 งาน
280
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 9 งาน
281
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
282
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 12 งาน
283
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
284
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมชาติ โสนะแสง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
285
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
286
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วรรณวิสา ไพศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
287
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เอกภพ สอนพรหม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
288
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 6 งาน
289
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
290
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
291
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
292
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชานน สืบสม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
293
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
294
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
295
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
296
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
297
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เฉลิมศิริ สุขศร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
298
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
299
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อาทิตย์ ปัญญาคำ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
300
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
301
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
302
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
303
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
304
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 6 งาน
305
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
306
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
307
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 0 งาน
308
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
309
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
310
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 2 งาน
311
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
312
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
313
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
314
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
315
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
316
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
317
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
318
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
319
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อุทุมพร สมพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
320
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 5 งาน
321
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
322
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
323
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 8 งาน
324
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 0 งาน
325
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 7 งาน
326
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
327
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
328
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อริญชัย หามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
329
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
330
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 6 งาน
331
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ปรีชา ศรีกงพาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
332
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
333
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
334
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รภัสสา ชาติกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
335
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 3 งาน
336
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
337
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
338
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
339
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
340
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
341
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
342
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วรากรณ์ ใจน้อย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 9 งาน
จำนวน 3 งาน
343
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เพ็ญนภา แสงโสดา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
344
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ปิยพร วงศ์อนุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
345
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
346
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พายุ แฝงทรัพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
347
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
348
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
349
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
350
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
351
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ประกาย นามผา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
352
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
353
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
354
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
355
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กงจักร กาลนิล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
356
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
357
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
358
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
359
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
360
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 6 งาน
361
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
362
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
363
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
364
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 14 งาน
365
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ไกรฤกษ์ แสวงผล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
366
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
367
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
368
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
369
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
370
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 16 งาน
371
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
372
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 10 งาน
373
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
374
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
375
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
376
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
377
ชื่อผู้วิจัย : .อาจารย์ Kevan R Dodd
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
378
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
379
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 13 งาน
380
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
381
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
382
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
383
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นัฐวุฒิ กองลี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
384
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
385
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
386
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
387
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐดนัย มูลศิริ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
388
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิทธิชัย สมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
389
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 0 งาน
จำนวน 4 งาน
390
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
391
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
392
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
393
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
394
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
395
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
396
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
397
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 7 งาน
398
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
399
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กันตพงษ์ จุลราช
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
400
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
401
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
402
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
403
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
404
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อาทิตย์ พิมมี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
405
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อนุสรณ์ พรหมมาศ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
406
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
407
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
408
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
409
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วรากร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
410
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน