ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ 2,634,365.00 95 27,730.16 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,127,682.00 83 25,634.72 5
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 120,000.00 4 30,000.00 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 4,303,382.00 70 61,476.89 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,594,630.00 27 96,097.41 5
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,447,343.00 102 63,209.25 5
ผลรวมทั้งหมด 18,227,402.00 381 47,840.95 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 374,365.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 13 430,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 8 730,000.00
แหล่งทุนภายนอก 2 1,100,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 25 2,634,365.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 2 271,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 20 683,820.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 11 1,172,000.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 2,127,682.00
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 2 120,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 2 120,000.00
4 คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณแผ่นดิน 0 0.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 9 283,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 10 3,610,000.00
แหล่งทุนภายนอก 1 410,382.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 20 4,303,382.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณแผ่นดิน 5 674,430.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 4 162,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 3 230,000.00
แหล่งทุนภายนอก 5 1,528,200.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 2,594,630.00
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน 1 209,343.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 11 450,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 9 1,653,000.00
แหล่งทุนภายนอก 20 4,135,000.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 6,447,343.00
ผลรวมทั้งหมด 138 18,227,402.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562
1 คณะครุศาสตร์ 99 62 0.2 12.40
2 0.4 0.80
7 0.6 4.20
10 0.8 8.80
5 1.0 5.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 99 86 30.40 30.70 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86.5 34 0.2 6.80
6 0.4 2.40
8 0.6 4.80
12 0.8 9.60
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86.5 62 25.60 29.59 5
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 93 0.2 18.60
6 0.4 2.40
3 0.6 1.80
7 0.8 5.60
9 1.0 9.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107 106 37.40 34.95 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 70 54 0.2 10.80
6 0.4 2.40
3 0.6 1.80
2 0.8 1.60
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 70 66 17.60 25.14 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 27 0.2 5.40
1 0.4 0.40
1 0.6 0.60
1 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 31 8.20 30.37 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 5 0.2 1.00
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 4 5 1.00 25.00 5
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2561 - มิ.ย. พ.ศ.2562 393.5 368 5