ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ
 
# คณะ/สำนัก งบประมาณรวม จำนวนอาจารย์ ค่าเฉลี่ยต่อหัว ระดับคะแนน
ปีงบประมาณ 2562   [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563]
1 คณะครุศาสตร์ 3,183,600.00 94 33,868.09 5.0000
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,570,000.00 86.5 29,710.98 5.0000
3 คณะวิทยาการจัดการ 5,855,246.00 68 86,106.56 5.0000
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,866,785.00 100 78,667.85 5.0000
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,376,142.00 26 91,390.08 5.0000
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 310,000.00 5 62,000.00 5.0000
ผลรวมทั้งหมด 22,161,773.00 379.5 58,397.29 5.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก ประเภททุนฯ จำนวนโครงการวิจัย เงินงบประมาณสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2562   [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563]
1 คณะครุศาสตร์ ทุนยุทธศาสตร์ 4 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 2,525,600.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 17 388,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 270,000.00
ผลรวม คณะครุศาสตร์ 22 3,183,600.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนยุทธศาสตร์ 8 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 2,190,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 12 200,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 9 180,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 2,570,000.00
3 คณะวิทยาการจัดการ ทุนยุทธศาสตร์ 8 1,442,000.00
งบประมาณแผ่นดิน 4 1,588,246.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 9 295,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2 40,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 2 2,490,000.00
ผลรวม คณะวิทยาการจัดการ 25 5,855,246.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนยุทธศาสตร์ 27 354,000.00
งบประมาณแผ่นดิน 3 6,012,785.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 5 245,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 6 110,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 8 1,145,000.00
ผลรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 7,866,785.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุนยุทธศาสตร์ 4 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 1,050,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 8 397,350.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 1 20,000.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 1 908,792.00
ผลรวม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 2,376,142.00
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ทุนยุทธศาสตร์ 2 0.00
งบประมาณแผ่นดิน 0 280,000.00
งบประมาณกองทุน มรภ.เลย 1 30,000.00
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 0 0.00
งบคณะ 0 0.00
แหล่งทุนภายนอก 0 0.00
ผลรวม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 3 310,000.00
ผลรวมทั้งหมด 142 22,161,773.00

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ช่วงวันที่ (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ปีงบประมาณ 2562   [ ก.ค. พ.ศ.2562 - พ.ค. พ.ศ.2563]
1 คณะครุศาสตร์ 95 51 0.2 10.2
2 0.4 0.8
8 0.6 4.8
2 0.8 1.6
10 1 10
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 95 73 27.4 28.8421 5.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87.5 27 0.2 5.4
5 0.4 2
7 0.6 4.2
13 0.8 10.4
3 1 3
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87.5 55 25 28.5714 5.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 69 36 0.2 7.2
4 0.4 1.6
6 0.6 3.6
7 0.8 5.6
4 1 4
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 69 57 22 31.8841 5.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 96 0.2 19.2
0 0.4 0
5 0.6 3
4 0.8 3.2
10 1 10
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 115 35.4 34.0385 5.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 17 0.2 3.4
9 0.4 3.6
1 0.6 0.6
0 0.8 0
1 1 1
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 28 8.6 33.0769 5.00
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 5 0.2 1
0 0.4 0
0 0.6 0
0 0.8 0
0 1 0
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 5 1 20.0000 5.00
รวมผลงาน 386.5 333 5.0000