ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559
1 คณะครุศาสตร์ 100 15 0.2 3.00
8 0.4 3.20
12 0.6 7.20
4 0.8 3.20
0 1.0 0.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 100 39 16.60 16.60 4.15
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 11 0.2 1.80
6 0.4 2.40
10 0.6 6.00
0 0.8 0.00
3 1.0 3.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 31 14.80 16.44 4.11
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111.50 9 0.2 1.80
3 0.4 1.20
6 0.6 3.60
5 0.8 4.00
8 1.0 8.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111.50 31 18.60 16.68 2.78
4 คณะวิทยาการจัดการ 79 9 0.2 1.80
1 0.4 0.40
5 0.6 3.00
0 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 79 16 6.20 7.84 1.96
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 4 0.2 0.80
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
1 0.8 0.80
1 1.0 1.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 6 2.60 9.62 1.60
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 11 1 0.2 0.20
0 0.4 0.00
0 0.6 0.00
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 11 1 0.20 1.81 0.45
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2558 - ก.ค. พ.ศ.2559 418.5 199 2.49