ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยผลการดำเนินงานย้อนหลังเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

# ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปฏิบัติจริง เงินภายใน เงินภายนอก รวม สัดส่วนต่อคน เทียบคะแนน
1 พ.ศ. 2559 393 14,751,318 3,755,150 18,506,468 47,090 5
2 พ.ศ. 2560 388 10,003,006 6,717,232 16,720,238 43,093 5
3 พ.ศ. 2561 381.5 11,053,820 7,173,582 18,227,402 47,778 5
4 พ.ศ. 2562 378 17,347,981 4,813,792 22,164,713 58,637 5
5 พ.ศ. 2563 366 7,967,240 39,820,500 47,787,740 130,568 5
6 พ.ศ. 2564 356.5 2,208,327 24,763,500 26,971,827 75,657.30 5
7 พ.ศ. 2565 347.5 6,232,021 15,801,150 22,033,171 63,404.81 5


จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564   ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )
# สังกัดคณะ งบประมาณ จำนวนอาจารย์ประจำ ค่าเฉลี่ยต่อคน คะแนนที่ได้
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564   ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )
1 คณะครุศาสตร์ 8,734,500 86 101,563.95 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,085,827 79.50 26,236.82 5
3 คณะวิทยาการจัดการ 6,800,000 65 104,615.38 5
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,370,500 94 67,771.28 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,836,000 27 105,037.04 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 145,000 5 29,000.00 5
ระดับมหาวิทยาลัย 26,971,827 356.5 75,657.30 5
หมายเหตุ จำนวนอาจารย์ ไม่นับที่กำลังลาศึกษาต่อ (เพิ่มข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564)
 

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลโครงการวิจัย

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564   ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )
# คณะ/สำนัก เงินงบประมาณสนับสนุน จำนวนโครงการ
1 คณะครุศาสตร์ 8,734,500 9
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,085,827 22
3 คณะวิทยาการจัดการ 6,800,000 11
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,370,500 19
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,836,000 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 145,000 3
ผลรวมทั้งหมด 26,971,827 69


ผลการดำเนินงานย้อนหลังผลงานตีพิมพ์ 5 ปี

#

ปีการศึกษา

จำนวน
อาจารย์
ผลงานตามค่าน้ำหนักชิ้นงาน รวมจำนวน
ผลงาน
ร้อยละผลรวม
ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1 พ.ศ. 2559 414 97 36 36 24 6 199 24.20 / 6 = 4.04 4.04
2 พ.ศ. 2560 414 268 33 35 25 8 369 30.00 / 6 = 5.00 5
3 พ.ศ. 2561 393.50 278 21 22 33 18 372 30.00 / 6 = 5.00 5
4 พ.ศ. 2562 386 226 22 30 26 29 333 30.00 / 6 = 5.00 5
5 พ.ศ. 2563 373.50 200 16 36 13 20 285 27.32 / 6 = 4.56 4.56
6 พ.ศ. 2564 361.50 157 8 48 22 20 255 28.70 / 6 = 4.78 4.78
7 พ.ศ. 2565 354.5 128 6 72 30 30 266 30.00 / 6 = 5 5

รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลงานตีพิมพ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564   ( 1 กรกฎาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 )
# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์
นับรวมลาศึกษาต่อ
จำนวนผลงาน รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
1 คณะครุศาสตร์ 86 7223.20026.985.00
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79.50 5223.00028.935.00
3 คณะวิทยาการจัดการ 65 4116.40025.235.00
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 6931.40031.725.00
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 166.00022.223.70
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 5 51.00020.005.00
ผลรวมทั้งหมด 361.5 255 155.08 4.78