ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


รายละเอียดการสรุปผลข้อมูลผลงานตีพิมพ์ (แยกชุดโครงการวิจัย)

# คณะ/สำนัก จำนวนอาจารย์ จำนวนผลงาน ค่าน้ำหนัก รวมค่าน้ำหนัก ค่าร้อยละ ระดับคะแนน
ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560
1 คณะครุศาสตร์ 100 30 0.2 6.20
16 0.4 6.40
8 0.6 4.80
10 0.8 8.00
0 1.0 0.0
รวมผลงาน คณะครุศาสตร์ 100 64 25.40 25.40 5
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 17 0.2 3.40
8 0.4 3.20
11 0.6 6.60
3 0.8 2.40
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 41 17.60 20.00 5
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112 23 0.2 4.60
8 0.4 3.20
5 0.6 3.00
8 0.8 6.40
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112 46 19.20 17.14 5
4 คณะวิทยาการจัดการ 75 9 0.2 1.80
2 0.4 0.80
4 0.6 2.40
1 0.8 0.80
2 1.0 2.00
รวมผลงาน คณะวิทยาการจัดการ 75 18 7.80 10.40 5
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 14 0.2 2.80
2 0.4 0.80
6 0.6 3.60
2 0.8 1.60
0 1.0 0.00
รวมผลงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 24 8.80 32.59 5
6 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 3 0.2 0.60
0 0.4 0.00
2 0.6 1.20
0 0.8 0.00
0 1.0 0.00
รวมผลงาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 12 5 1.80 15.00 5
รวมผลงาน ช่วงวันที่ ส.ค. พ.ศ.2559 - ก.ค. พ.ศ.2560 414 199 5