# เรื่องวิจัย
ประเภท / ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อนักวิจัย วันที่ตีพิมพ์/ค่าน้ำหนัก
1

เรื่อง :

การศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

A study of Thai Writing in Prathom Suksa6 Students using a participatory teaching method at moonmang luangpoochob thansamo school chiang khan District loei province

แหล่งตีพิมพ์ :

Old Krung Rajabhat Research Journal,第 9 卷,第 1 期至 2022 年 4 月 11111111111111111

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

2

เรื่อง :

Factors Affecting Mangos Drying

แหล่งตีพิมพ์ :

SNRU Journal of Science and Technology 13(2) May–August(2021) 80-85

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสอาด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพัทธ์ ภูสำเภา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

3

เรื่อง :

ความต้องการจำเป็นและองค์ประกอบเชิงยืนยัน: ทักษะกระบวนการคิดวิจารณญาณ, ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ, ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของนักศึกษาครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2022): พฤษภาคม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

4

เรื่อง :

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของการอบแห้ง แบบชั้นบางของมะม่วงน้ำดอกไม้

MATHEMATICAL MODELS AND PHYSICAL PROPERTIES OF THIN-LAYER DRYING OF NAM DOK MAI MANGOES

แหล่งตีพิมพ์ :

Life sciences and  environment Journal  Vol. 23 No. 1 (2022): January - June 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพัทธ์ ภูสำเภา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

5

เรื่อง :

Developing In-service Techers's Basic English Skils throug Online Video Lessons in Border Patrol Police School

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(EDKKUJ) ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ บุญเรือง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

6

เรื่อง :

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแมวในสังคมญี่ปุ่นก่อนและหลังสมัยใหม่

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พีรภัทร ห้าวเหิม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

7

เรื่อง :

ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อความรับผิดชอบของตนเองและสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน -ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ จตุรงค์ สว่างวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

8

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

แหล่งตีพิมพ์ :

The 8th Nationoal conferecne on Techology and Innovation Management  วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

9

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำสรรพนาม (Pronouns) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกออนไลน์ Liveworksheets

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย   วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

10

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

11

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกมที่สร้างจากเว็บไซต์ Blooket

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พักตร์พิมล ปัญญาคำ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

12

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Past Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 โดยใช้แบบฝึกหัดในแอพพลิเคชั่น Quizizz

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

13

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ โดยใช้เพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

14

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนิทานผ่าน Line Meeting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

15

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเติม –s และ –es ด้วยคำกริยา โดยใช้แบบฝึกจากแอปพลิเคชัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัววิทยายน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การอาชีพร้อยเอ็ดวิจัย  วันที่ 9-10 มีนาคม 2565  ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

16

เรื่อง :

นาฏยประดิษฐ์ “วิจิตรบายศรีถวยพระยาภักดีชุมพล”

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” “Research and Innovation Development during COVID–19”  วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

17

เรื่อง :

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ “ฟ้อนบวงสรวงศรัทธาบูชากุดย่าส่วย”

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” “Research and Innovation Development during COVID–19”  วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

18

เรื่อง :

ฟ้อนทำนาบูชาตาแฮก:พิธีกรรมพื้นบ้านสู่การแสดงนาฏศิลป์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 วันที่ 18 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

19

เรื่อง :

ฮูมป่องฟ้าหวยพญาเพิ่งปักตูฝน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53  วันที่ 18 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

20

เรื่อง :

สัญวิทยาประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในมังงะญี่ปุ่นร่วมสมัยเรื่อง มหาศึกษาคนชนเทพ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พีรภัทร ห้าวเหิม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

21

เรื่อง :

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจโดยใช้ในการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 9 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

22

เรื่อง :

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างชุมชนเพื่อการเลิกใช้สารเคมีการเกษตรในเขตจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ประยุทธ วรรณอุดม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

23

เรื่อง :

The Improved Generalized Tanh-Coth Method for(2+1)-Dimensional Extension of The Benjamin – Ono Equation with Time-Dependent Coefficients

แหล่งตีพิมพ์ :

Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA)  ISSN 0973-5321, Volume 17, Number 1, (2022) pp. 345-360

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

24

เรื่อง :

ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

25

เรื่อง :

ลักษณะทางเภสัชเวทและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นพะเนียงฮัด

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พันธ์ทิวา กระจาย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

26

เรื่อง :

ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อช่วงอายุ 15 ถึง 56 วัน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23 วันที่ 24-25 มกราคม 2565  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

27

เรื่อง :

การหาปริมาณแทนนินและฟีนอลิกรวมจากพืชเพื่อใช้เป็นมอร์แดนท์ ในกระบวนการย้อมฝ้ายโดยใช้สีจากครามเถา

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-19” “Research and Innovation Development during COVID–19”  วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

28

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องเตรียมสีต้นแบบสำหรับเตรียมย้อมผ้าฝ้ายอินทรีย์ด้วยสีจากเบือก

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14  วันที่ 14 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

29

เรื่อง :

ความร่วมมือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาความต้องการบริโภคสุราของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดหนองคาย หน้า 31-47

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ธันวามคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

30

เรื่อง :

An Investigation of Student teachers' conceptions on cultural aspects for english language learning the thai eflcontext. P.55-65

แหล่งตีพิมพ์ :

the19th National and 5th International Conference on Education (NICE) 2022: Invovation for Holistic Educaiton: Transitioning from the NEW to the NEXT Nornal  19 May 2022 Hosted by faculty of Educaiton Prince of Songkla University, Thailand 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

31

เรื่อง :

ปัญหาและแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับบทบาททนายความหรือที่ปรึกษากฏหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญา : กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 37-45

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 60 เมษายน - มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

32

เรื่อง :

แรงจูงใจต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  28-36

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 60 เมษายน - มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย สถาพร บริบูรณ์วัฒน์
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
2. นาย ทรัพย์อนันต์ พละบุตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

33

เรื่อง :

สิทธิในการถูกลืมระบบอินเทอร์เน็ต หน้า 180-189

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ปิยวรรณ เสนาเจริญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

34

เรื่อง :

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หน้า 202-212

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

35

เรื่อง :

การพัฒนาต่อยอดต้นแบบอาหารท้องถิ่นบนฐานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

36

เรื่อง :

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวสกายวอคล์เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  วันที่ 26 มีนาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

37

เรื่อง :

ระบบจัดการค่าน้ำประปาหมู่บ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

38

เรื่อง :

รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีการควบรวมสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารรัชต์ภาคย์  ปีที่ 16 ฉบับที่ 44  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

39

เรื่อง :

การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี ศิริวัชรสุข
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

40

เรื่อง :

การพัฒนาระบบการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการประมวลผลภาพทำงานร่วมกับระบบซีเอ็นซี

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมยุทธ ไชยวงษ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

41

เรื่อง :

ระบบยืม-คืนอุปกรณ์และเล่มวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

42

เรื่อง :

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของงาขี้ม้อน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

43

เรื่อง :

การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

44

เรื่อง :

องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเมทานอลในรากสะทอนวัว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิตินันท์ ธรรมโสม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภัสสร วงเปรียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

45

เรื่อง :

การปนเปื้อนของเชื้อ vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรมสม บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

46

เรื่อง :

การจัดการตนเองด้านโภชนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

47

เรื่อง :

การปนเปื้อนของเชื้อ vibrio parahaemolyticus ในปลาแซลมอน บริเวณห้างสรรพสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

48

เรื่อง :

ความหลากชนิดของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน ในเขตพื้นที่เกษตกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

49

เรื่อง :

การศึกษาความชุกชุมของหอยทากบกในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

50

เรื่อง :

พฤติกรรมและการกระจายตัวของมดแดงในเขตพื้นที่แปลงเกษตกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

51

เรื่อง :

ผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

52

เรื่อง :

การปนเปื้อนของเชื้อ staphylococcus aureus และเชื้อ salmonella spp. ในยำแหนมคลุก สลัดโรล และแซนด์วิช จากร้านค้าแผงลอยที่จำหน่ายบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว เนตรนภา เกล็ดจีน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

53

เรื่อง :

ความหลากหลายและความชุกชุมของด้วงในเขตพื้นที่เกษตกรรม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

54

เรื่อง :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH ในดินต่อความหลากชนิดของหอยทากบก ในเขตตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

55

เรื่อง :

ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืนในเขตพื้นที่เกษตรกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

56

เรื่อง :

การวิเคราะห์ปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างชาและกาแฟในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย สุพัฒน์ พระเมืองคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

57

เรื่อง :

การศึกษาผลการจัดเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รูปแบบออนไลน์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

58

เรื่อง :

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รูปแบบออนไลน์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

59

เรื่อง :

DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR ACHIEVING SUSTAINABILITY THROUGH BENCHMARKING

แหล่งตีพิมพ์ :

CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Volume 22 Issue 5 2021

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

60

เรื่อง :

CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS THE RAIL SERVICES IN MALAYSIA AND THAILAND

แหล่งตีพิมพ์ :

CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Volume 22 Issue 5 2021  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

61

เรื่อง :

คุณภาพการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบโคบิท ส่งผลถึงคุณภาพการควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐานที่เป็นสากล

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

62

เรื่อง :

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 60 เมษายน - มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

63

เรื่อง :

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังอะไหล่ชิ้นส่วน กรณีศึกษา บริษัท XYZ จำกัด

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 17 ฉบับที่ 60 เมษายน - มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

64

เรื่อง :

กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

65

เรื่อง :

Big Data ดัดจริต (ID 249567) 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

66

เรื่อง :

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์ค อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 (2021): ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

67

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปฐมาวดี คำทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

68

เรื่อง :

การพัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ : กรณีบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

69

เรื่อง :

การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

70

เรื่อง :

การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

71

เรื่อง :

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

72

เรื่อง :

Factors Associated with the Quality of Life in the Elderly with Non-Communicable Diseases in Nakhon Si Thammarat, Thailand

แหล่งตีพิมพ์ :

Trends in Sciences,  Vol. 19 No. 4 (2022): Volume 19, Number 4, 15 February 2022

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

73

เรื่อง :

The General Iterative Methods for a Split Feasibility Problem and a Mixed Equilibrium Problem in a Hilbert  Space

แหล่งตีพิมพ์ :

Thai Journal of Mathematics Vol 20, No 1 (2022)  March


ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

74

เรื่อง :

In vitro tissue culture techniques and Colchicine-Induced Polyploidy in Banana (Musa, AA Group) 'Kluai Khai'

แหล่งตีพิมพ์ :

Asian Journal of Plant Sciences Vol.21 (2022)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ขามฤทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

75

เรื่อง :

Fast and Accurate Deep Learning Architecture on Vehicle Type Recognition

แหล่งตีพิมพ์ :

Current Applied Science and Technology  Vol. 22 No. 1 (January-February 2022)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

76

เรื่อง :

การพัฒนาตำ รับอาหารท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้  Journal of Southern Technology  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา พีรกมล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พฤกษา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

77

เรื่อง :

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกําาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร: การพัฒนา การนําาไปปฏิบัติ และการประเมินผล

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ Journal of Southern Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

78

เรื่อง :

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง HepG2 ของสารสกัดเอทานอลจากใบและยอดของผักคราดหัวแหวน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

79

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสูบ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกรรมวิจัย" ประจำปี 2564  20-21 สิงหาคม  2564  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาง ธัญชนก หอมสวาสดิ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

80

เรื่อง :

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15  วันที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รูปแบบออนไลน์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย สมศักดิ์ จันทดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

81

เรื่อง :

เมืองภูครั่ง : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณในหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลราชภัฏอุดรธานี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

82

เรื่อง :

ชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกจากแผนที่โบนาณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธืยา  ปีที่ 14 ฉบับที่ 1/2564  มกราคม-มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

83

เรื่อง :

ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดตั้งตลาดล่วงหน้ายางพาราของการยางแห่งประเทศไทย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

84

เรื่อง :

พุทธปรัชญาเซน:ความเป็นมาและสารัตถะกับการดำเนินชีวิติร่วมสมัย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กันยายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

85

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ปีที่ 12 ฉบับ 2  เมษายน-มิถุนายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ณัฐนันท์ สุ่มมาตย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

86

เรื่อง :

การวิเคราะห์นิทานและสื่อพื้นบ้านจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 59 มค.-มีค.65

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว วรางคณา ทวีวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

87

เรื่อง :

ปัญหาการพิจารณาพยานหลักฐานในการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 58 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ ประวาลลัญฉกร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

88

เรื่อง :

EFFECTS OF SMALL-GROUP STUDENT TALK ON THAI UNDERGRADUATE STUDENTS’ INDIVIDUAL WRITING PERFORMANCE

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal Univers:tas Social Science and Health International Conference (UMGESHIC) 30 November 2021  Thai-Indonesian Collaboration

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

89

เรื่อง :

Toei Khong For Big Band

แหล่งตีพิมพ์ :

International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021' The Cultural Creativity of Regional Arts towards the lnternational Integration 

26-28 August 2021  Thaksin University 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

90

เรื่อง :

Dualpowersources  withphotovoltaicandsmall  water  turbineforgenerating electric supported flood mitigation

แหล่งตีพิมพ์ :

S N R U   J o u r n a l   o f   S c i e n c e   a n d   T e c h n o l o g y  Vol. 14 No. 1 (2022): SNRU JST (January - April)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

91

เรื่อง :

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข  ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

92

เรื่อง :

การประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการเข้าถึงแบบไร้สายที่แตกต่างกันWireless Network Performance Evaluation with Different Wireless Access

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย นายศรัณยู บุตรโคตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

93

เรื่อง :

การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อขจัดความขัดแย้งในสังคมมนุษย์

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

94

เรื่อง :

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์คเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปรียาพร พิชิตรานนท์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

95

เรื่อง :

วรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับค่านิยมในหนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว อัจฉรา วรรธนานันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

96

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ภายในในหมู่บ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย เอกภพ สอนพรหม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

97

เรื่อง :แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วย บ้านท่าดีหมี ตำบลปากชม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

98

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการจัดการธุรกิจของกลุ่ม OTOP จักสานผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

99

เรื่อง :การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
5. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
7. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
9. นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
10. นาย วีระยุทธ รัชตเวชกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

100

เรื่อง :

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

101

เรื่อง :การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกุลยุทธ์ เรื่อง เกมผู้รอดชีวิต 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

102

เรื่อง :เจตคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย จิตไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

103

เรื่อง :

การหาปริมาณวิตามินซีของผักพื้นบ้านในจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

104

เรื่อง :

อิทธิพลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ในชุดดินเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

105

เรื่อง :

ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าเนเปียร์แคระ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

106

เรื่อง :

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียน 4 สายพันธุ์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

107

เรื่อง :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญของข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

108

เรื่อง :

การเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์ตักหงายจากอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

109

เรื่อง :

การสำรวจปรสิตในหอยทากสยามในแปลงเกษตรเขตพื้นที่อำเภอเมืองเย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

110

เรื่อง :

การศึกษาปรสิตในหอยขมในอ่างเก็บน้ำสร้างโทนและหนองยาวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

111

เรื่อง :

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง 10 ชนิด 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

112

เรื่อง :

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง 10 ชนิด 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

113

เรื่อง :การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Eschrichia coli อย่างรวดเร็ว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

114

เรื่อง :

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella app. ในน้ำแข็งที่วางจำหน่ายบริเวณร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

115

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เรื่องมนุษย์กับการรับรู้ สำหรับนักศึกษาหมู่เรียน ว.6307 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind Map) 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภา คนฉลาด
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา พรหมเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

116

เรื่อง :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การหาจำนวนสมาชิกและตำแหน่งของแถวลำดับแบบ 1 มิติ และแบบ 2 มิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ค.6314 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

117

เรื่อง :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ค.6009 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนวิธีการเขียนและกำหนดระดับการให้คะแนนแบบบรูบริคโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบบทเรียน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

118

เรื่อง :

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสงคราม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

119

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แอนิเมชั่นผ่าน line meeting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

120

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง คำศัพท์ โดยใช้เกมออนไลน์ผ่าน google meet ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

121

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

122

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสะพุง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

123

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. อาจารย์ ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

124

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. อาจารย์ ศาริศา สุขคง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

125

เรื่อง :การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำคล้องจอง โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

126

เรื่อง :การยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้การหนุนเสริมของ Coaching Teams ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

127

เรื่อง :การยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้การหนุนเสริมของ Coaching Teams ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

128

เรื่อง :การสร้างเรื่องเล่าภาษาไทย-อังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

129

เรื่อง :การศึกษาชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีนบนถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว กุลธิดา ธนกัญญา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

130

เรื่อง :

การจัดการศักยภาพของผู้สูงอายุจากภาระให้เป็นพลัง กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง พรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

131

เรื่อง :

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

132

เรื่อง :การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากพุทรานมสด บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ธัญชนก หอมสวาสดิ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

133

เรื่อง :

การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับใบมะม่วง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

134

เรื่อง :

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีบุญเบิกบ้าน ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปฐมาวดี คำทอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

135

เรื่อง :

การพัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริง AR เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาสกายวอล์ค ภูคกงิ้ว จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

136

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

137

เรื่อง :พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือตามส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ธีรา พละบุตร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง สกุลไทย ป้อมมะรัง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

138

เรื่อง :

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยเพื่อการขนส่ง กลุ่มแม่บ้านท่าบม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ไพโรจน์ ชัชวาลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

139

เรื่อง :

ความมั่นคงในชีวิตของคนเร่ขายลอตเตอรี่ในตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

140

เรื่อง :

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

141

เรื่อง :

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกยางพาราของเกษตกรผู้ปลูกยางพาราในตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ญาณินท์ ทองมาก
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

142

เรื่อง :

การจัดกลุ่มครัวเรือนยากจนจังหวัดเลยด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาย ดุลชาติ ศิริวัลลภ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. อาจารย์ ธนากร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

143

เรื่อง :

ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องแก้วและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

144

เรื่อง :

สมการไดโอแฟนไทน์ (p+2)2x+5y=Z2

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา อิ่มนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

145

เรื่อง :

ศึกษาการทำอิฐประสานจากส่วนผสมของผักตบชวา

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

146

เรื่อง :

ศึกษาการทำอิฐประสานจากส่วนผสมของฟางข้าว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

147

เรื่อง :

ศึกษาการทำอิฐประสานจากส่วนผสมของซังข้าวโพด

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

148

เรื่อง :

ศึกษาการทำอิฐประสานจากส่วนผสมของใยมะพร้าว 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

149

เรื่อง :

ศึกษาการทำอิฐประสานจากส่วนผสมของกาบกล้วยน้ำว้า

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วัชรินทร์ เดชกุลทอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

150

เรื่อง :

ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่ว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นาง ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

151

เรื่อง :

ผลของการตรวจหาเชื้อ salmonella spp. ในมะเขือเทศสีดาที่วางจำหน่ายในตลาดสด บริเวณเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

152

เรื่อง :

การหาปริมาณวิตามินซีของเห็ดพื้นบ้านในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

153

เรื่อง :

ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกในหมู่บ้านก้างปลา หมู่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

154

เรื่อง :

การออกแบบแและผลิตรูปลอกสีบนเคลือบอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียสบรรยากาศออกซิเดชันเพื่อทำของที่ระลึกจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

155

เรื่อง :

การออกแบบและผลิตกระถางเซรามิกประเภทสโตนแวร์เพื่อใช้ในการจัดสวนถาด

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

156

เรื่อง :

การทดลองดินบ้านภูบ่อบิดเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

157

เรื่อง :

โมเดลการเรียนการสอนและฝึกอบรมหุ่นยนต์สำหรับแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมพล นาอุดม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

158

เรื่อง :

การพัฒนาชุดการสอนเรื่องอุปกรณ์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

159

เรื่อง :

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาอ้อวิทยา ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

160

เรื่อง :

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STLEAM ต่อสมรรถนะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ดร. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาพูน วงค์ษา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
7. นางสาว ปัจจรี ศรีโชค
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

161

เรื่อง :

กรประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผมการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามการรับรู้ของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

162

เรื่อง :

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากชมวิทยา 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

163

เรื่อง :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา บ.6405T เรื่อง การเขียนโปรแกรมคำสั่งเปรียบเทียบและควบคุมเงื่อนไข โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Team Assited Individualization:TAI) ร่วมกับแอปพลิเคชันออนไลน์

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

164

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ พันธุวาปี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

165

เรื่อง :

การสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารในเด็กประถมศึกษา

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

166

เรื่อง :การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ศิริสุดา ธนาวณิชยกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

167

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำโดยการใช้เกมและแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

168

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังสะพุง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

169

เรื่อง :

การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตผ่านการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคผังกราฟิกร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

170

เรื่อง :

การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเซตโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาแบบ SWDL

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

171

เรื่อง :

การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

172

เรื่อง :

การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประยุกต์อัตราส่วนตรีโกณมิติด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

173

เรื่อง :

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผนภูมิแท่งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา อิ่มนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

174

เรื่อง :

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

175

เรื่อง :

การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 25 มีนาคม 2565

ณ มหาวิทยาราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

176

เรื่อง :

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศพลร์ วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

177

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับสื่อการสอนรูปแบบเกมคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

178

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ผสานกลวิธี STAR สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังสะพุง

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

179

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด

(Think-pair-share)

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

180

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาร่วมกับการใช้สื่อการสอน 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

181

เรื่อง :

สุขสมบูรณ์ : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากแรงบันดาลใจในวิถีชีวิตอีสาน

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย พายุ แฝงทรัพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

182

เรื่อง :

ซอกะบั้งไทเลย : ลักษณะทางกายภาพและแนวทางการอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

183

เรื่อง :

การศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของผู้ให้บริการนวดแผนไทยในเขตตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ณศิริ ศิริพริมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาง ศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาว ฐปนรักษ์ ศรีทารัง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. อาจารย์ สุรพิชญา ราชพรหมมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

184

เรื่อง :

กฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์ในการทำสัญญาซื้อขายสินค้าออนไลน์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ยุพดี ผ่องศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

185

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีบ้านบลศรีวิไล หมู่ที่ 7 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

186

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

187

เรื่อง :

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการหนุนเสริมโครงการบ้านพอเพียงของสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนด้อยโอกาสในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

188

เรื่อง :

ความพึงพอใจของบัณฑิตจบใหม่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ :U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

189

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

190

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

191

เรื่อง :

แนวทางการเสริมพลังองค์กรชุมชนเพื่อขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในจังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่  25 มีนาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

192

เรื่อง :

ศึกษารูปแบบในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสมน้ำบาก

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่  25 มีนาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

193

เรื่อง :

สภาพการปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส (Covid-19) โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่  25 มีนาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ดร. เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

194

เรื่อง :

การศึกษาทุนชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านหัวยลาด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่  25 มีนาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

195

เรื่อง :

การมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขิงแปรรูปซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ U2T ของชาวบ้านน้ำทบ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

196

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของล้งบ้านบุฮม หมู่ 1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

197

เรื่อง :

การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฅนรักษ์ชา บ้านนาบอน หมู่ 10 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

198

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของกลุ่มประมงพื้นบ้านในการแปรรูปปลาสัม บ้านเชียงคาน หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผการัตน์ พินิจวัฒน์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

199

เรื่อง :

สภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟห้วยลาด บ้านห้วยลาด ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

200

เรื่อง :

การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนโรงน้ำส้มเกล็ดหิมะ บ้านเจียมปรางค์ หมู่ 4 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายหลังภาวะปกติใหม่ 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

201

เรื่อง :สภาพปัญหาการดำเนินงานกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

202

เรื่อง :

ผลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัสแคนดิดาในช่องปาก 

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565   วันที่ 8 เมษายน 256 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

203

เรื่อง :

การแยกเชื้อราจีนัส Candida  จากช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่เทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

204

เรื่อง :

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

205

เรื่อง :

การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วรินทร์ธร โตพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

206

เรื่อง :

การอบแห้งผักหวาน ตะไคร้ ใบหม่อน และใบเตย ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบลมร้อน 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

207

เรื่อง :

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในเขตตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประเทศไทย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน"

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ชลธิชา จินาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

208

เรื่อง :

ผลกระทบของการบริหารจัดการที่มีต่อความอยู่รอดของกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

209

เรื่อง :

การศึกษาภูมิปัญญาฝ้ายกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2565 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรกมล ระหาญนอก
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

210

เรื่อง :

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากใบไคร้หอม 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารหมอยาไทยวิจัย  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

211

เรื่อง :

ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชนอาสาสมัครเพื่อกระตุ้นสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

212

เรื่อง :

บุหรี่มือสอง:ผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการควบคุม

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน  2565

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลี้ยง สุพิมพ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

213

เรื่อง :

A  causal model  of health promoting behaviors among university students 

แหล่งตีพิมพ์ :

Science, Engineering and Health Studies     ISSN (online) 2630-0087  Published : 27 December 2021 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร. รุ่งกานต์ อินทวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรยา วิฑูธีรศานต์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

214

เรื่อง :

บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการส่งเสริมคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงาน 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564  

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

215

เรื่อง :

สื่อประชาสัมพันธ์ความจริงเสมือนของแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดเลยด้วยมุมมอง 360 องศา ผ่านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

216

เรื่อง :

การศึกษาภาษาม้งบ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

217

เรื่อง :

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

218

เรื่อง :

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล

แหล่งตีพิมพ์ :

สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

219

เรื่อง :

ผลของการเสริมไลซีนในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของไก่

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

220

เรื่อง :

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราพร เกษสังข์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. แพรวนภา เรียงริลา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

221

เรื่อง :

แนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรมพื้นที่หมู่บ้านน้ำพร อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น ปีที 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชสีห์ เจริญสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นาย พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร. นัยนา อรรจนาทร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

222

เรื่อง :

การทดสอบประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งขนาดเล็กมาก

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 

วันที่28 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรจิตร์ พระเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

223

เรื่อง :

Genetic conservation of bamboo in loei province, Thailand : Idenfification, distribution and genetic diverstiy 

แหล่งตีพิมพ์ :

Agriculture and natural resources Volume 55, Issue 5  September-October 2021  (ก.ย.--ตค.64)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มาริษา เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

224

เรื่อง :

Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manikara zapota

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of asian natural procucts research Online 26 October 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธิป รักศิลป์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

225

เรื่อง :

โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

226

เรื่อง :

Bioactive Compounds, Free Radical Scavenging Activity and Xanthine Oxidase Inhibitory Activity form Local Pigmented Rice Extracts of Loei Province 

แหล่งตีพิมพ์ :

Naresuan University Jornal : Science and Techology  Volune 30 No 2  April-June 2022  (เม.ย.-มิย.65)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัชชัย มิสุนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2565

227

เรื่อง :

ปัจจัยทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการอบแห้งลำไย

แหล่งตีพิมพ์ :

Life sciences and  environment Journal ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กค.-ธค.64

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

228

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

229

เรื่อง :

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รูปแบบออนไลน์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย สมศักดิ์ จันทดี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

230

เรื่อง :

A Development of English-Learning Modules for Teachers of Small-sized School.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 16th International Conferecne on Humanities and Social Sciences IC-HUSO 2021 Education Transformation:Humanities and Social Science  18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ยอดมงคล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

231

เรื่อง :

ศึกษาแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์การท่องเที่ยว บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

232

เรื่อง :

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสังคมออนไลน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการธรรมทัศน์  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว กรุณา ทาแก้ว
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

233

เรื่อง :

Does evaluating peer assessment accuracy and taking it into account in calculating assessor’s final score enhance online peer assessment quality?

แหล่งตีพิมพ์ :

Education and Information Technologies https://doi.org/10.1007/s10639-021-10763-1

Volume 26 :: Issue 5, September 2021

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

234

เรื่อง :

ผลของการฝึกเต้นบาสโลปร่วมกับท่ารำไหว้ครูมวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะในผู้สูงวัย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารของสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ปีที่ 47 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

235

เรื่อง :

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฎาคม-กันยายน  2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

236

เรื่อง :

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านจำหน่ายข้าวสารในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฏาคม - กันยายน 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

237

เรื่อง :

การสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่6 ธันวาคม 2561

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2561

238

เรื่อง :

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในด้านสมรรถนะของการวัดและประเมินผลของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. พรรณิภา ภูกองพลอย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

239

เรื่อง :

การออกแบบลวดลายเรขศิลป์บนเสื้อยืด สินค้าที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะชุมชนท้องถิ่นบ้านผาหวาย อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

240

เรื่อง :

รูปแบบและการสร้างสรรค์วิดีโอล้อเลียนภาพยนต์ตัวอย่างแนวแอ็คชั่น

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่ วันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต สุรินทร์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

241

เรื่อง :

การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อิทธิชัย อินลุเพท
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

242

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับที่ 57 กรกฎาคม-กันยายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

243

เรื่อง :

ตามรอยชนเผ่าไทแดงกลุ่มชาติพันธ์ุที่ถูกลืม : กรณีศึกษาชนเผ่าไทแดง บ้านห้วยผักเน่า ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฎาคม-กันยายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

244

เรื่อง :

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการท่องเที่ยวขึ้นภูโดยรถอีแต๊กระหว่างชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูบ่อบิด จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57  กรกฎาคม-กันยายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

245

เรื่อง :

ประสิทธิผลของการฝึกรำไหว้ครูมวยไทยร่วมกับการเต้นบาสโลปที่มีต่อสุขสมรรถนะในผู้สูงวัย 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ปีที่ 47 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรายศ หล้าหา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. ว่าที่เรือโท วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

246

เรื่อง :

Effects of Traditional Srichiangmai dance on Balance and Mobility in the Elderly 

แหล่งตีพิมพ์ :

Muscles, Ligaments and Tendons Journal  Nr.2021, 11 (2)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

247

เรื่อง :

การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

248

เรื่อง :

ผลการใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5  วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. พนิดา ตาสี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาว ปัทมา ปัญญาใส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

249

เรื่อง :

New Exact Solution of The (4+1) Dimensional Fractional Boiti-Leon-Manna-Pempinelli Equation by The (m+G'/G) Expansion Method 

แหล่งตีพิมพ์ :

Advnces in Dynamical systems and Applications  Volume, 16 Number 1 (2021)   

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

250

เรื่อง :

Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manilkara zapota

แหล่งตีพิมพ์ :

Journal of Asian Natural Products Research  Received 09 May 2020, Accepted 26 Oct 2020, Published online:  1 December 2020 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

251

เรื่อง :

New freshwater mussels from two Southeast Asian genera Bineurus and Thaiconcha (Pseudodontini, Gonideinae, Unionidae)

แหล่งตีพิมพ์ :

Scientific Reports  11, Article number: 8244 (2021)   10, May 2021 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

252

เรื่อง :

“แหนแดง”....แหล่งไนโตรเจนในแปลงผัก

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาว กานดา ปุ่มสิน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาว ฉันทนา เคนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาว พันธ์ทิวา กระจาย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

253

เรื่อง :

ผลของชนิดเนื้อไม้ต่อลักษณะเฉพาะอุณหภูมิเผาไหม้และคุณสมบัติของถ่านที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสอุณหภูมิสูง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 12ฉบับที่ 16กรกฎาคม -ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

254

เรื่อง :

ผลของรูปแบบการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืดหยุ่นที่มีผลต่อสุขสมรรถนะและความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ รวิภาส สุวรรณรัตน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

255

เรื่อง :

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างรูปแบบการสอนกับคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

256

เรื่อง :

รูปแบบการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

257

เรื่อง :

A Framework for Collecting and Analyzing Massive Community Data

แหล่งตีพิมพ์ :

IBDAP 2020 The International Conference on Big Data Analytics and Practices 25-26 Sept. 2020

(online)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

258

เรื่อง :

Using Deep Learning to Recognize Handwritten Thai Noi Characters in Ancient Palm Leaf Manuscripts

แหล่งตีพิมพ์ :

Blended Learning. Education in a Smart Learning Environment 13th International Conference, ICBL 2020, Bangkok, Thailand, August 24–27, 2020, Proceedings

Editors (view affiliations)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

259

เรื่อง :

Multiple Device Controlled Design for Implementing Telepresence Robot in Schools

แหล่งตีพิมพ์ :

Blended Learning. Education in a Smart Learning Environment 13th International Conference, ICBL 2020, Bangkok, Thailand, August 24–27, 2020, Proceedings

Editors (view affiliations)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

260

เรื่อง :

A Decision Support System Based on WebGIS for Supporting Community Development

แหล่งตีพิมพ์ :

Conference: 4th International Conference on Computer, Communication and Computational SciencesAt: Bangkok, Thailand 10-11August 2020  Bangkok, Thailand

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พัวรุ่งโรจน์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

261

เรื่อง :

Medical Image Segmentation by using Active Flow Model with Simulated Annealing

แหล่งตีพิมพ์ :

2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021) March 10-12, 2021, Pattaya, THAILAND

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

262

เรื่อง :

Upheaval (งานสร้างสรรค์)

แหล่งตีพิมพ์ :

Project : Arts of the Greater Mekong Subregion Subregion to Isan to Promote Understanding of ASEAN Community 14-17 สิงหาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

263

เรื่อง :

The Model of Multi-level Faactors of Affecting The Quality According to Higher Education Standrds Of Graduate Students, Rajabhat Universities 

แหล่งตีพิมพ์ :

International Journal of Management (IJM)  Vol.11 Issue 11 , November 2020 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

264

เรื่อง :

ก่อนอรุณรุ่ง (งานสร้างสรรค์)

แหล่งตีพิมพ์ :

การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24-28 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

265

เรื่อง :

โควิด 19 (งานสร้างสรรค์)

แหล่งตีพิมพ์ :

การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24-28 สิงหาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

266

เรื่อง :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ จตุรงค์ สว่างวงศ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

267

เรื่อง :

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

268

เรื่อง :

การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 37 ฉบับที่ 102 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

269

เรื่อง :

การเปรียบเทียบปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย : ความเหมือนและความแตกต่าง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

270

เรื่อง :

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองจากภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25-28 มกราคม 2564 Online Conference

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

271

เรื่อง :

แนวทางการสร้างสรรค์บทเพลงฝึกปฏิบัติเปียโนระดับต้น

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25-28 มกราคม 2564

Online Conference

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว อมรมาศ มุกดาม่วง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

272

เรื่อง :

ฮีตเฮือไฟ

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25-28 มกราคม 2564

Online Conference

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

273

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการเรยีนรู้แบบบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง วันที่ 27 มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

274

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนวิชาจิตวิทยาสำหรับครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการโดยใช้การเรียนรูปแบบร่วมมือ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง วันที่ 27 มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กรวิกา สุวรรณกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

275

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องมือควบคุมการรดน้ำสำหรับการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

276

เรื่อง :

การผลิตสื่อสารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคานอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

277

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

278

เรื่อง :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน กรณีศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย วิเชษฐ์ นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

279

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

280

เรื่อง :

สื่ออแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภัยร้ายจากมัลแวร์คอมพิวเตอร์

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

281

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องระบบเครือข่ายแลนไร้สายเบื้องต้น ระดับการศึกษาปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

282

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง รหัสเทียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

283

เรื่อง :

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คำสั่งกำหนดการทำงานในการสร้างเว็บไซต์วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

284

เรื่อง :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ เรื่อง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ตําบลกุดป่อง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

285

เรื่อง :

New Business Segmentation for Haulage Industry in Malaysia

แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1586-1591, 5 April 2021

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

286

เรื่อง :

Reviews and Propose Model for the System Dynamics in Contemporary Tendencies of Third-Party Logistics towards Business Performance in Malaysia and Thailand

แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1569-1576 , 5 April 2021

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

287

เรื่อง :

Reverse Logistics fromRecycling of Used Paper Boxes from Online Shopping in China : A Literature Review

แหล่งตีพิมพ์ :

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.3 (2021),1543-1549  , 5 April 2021 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

288

เรื่อง :

ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดแฃละผลการดำเนินงานกิจการ : การทดสอบภาพลักษณ์กิจการเป็นตัวแปรคั่นกลาง 

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (JHS.TRU) ปีที่ 15  ฉบับที่ 1 มกราคม - เดือนเมษายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว สาธิยา กลิ่นสุคนธ์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

289

เรื่อง :

การพัฒนาตังบ่งชี้การบริหารคุรภาพโดยรวมสู่ความเป็นเลิศของธุรกิจที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ในประเทศไทย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

290

เรื่อง :

การจัดการรูปแบบกิจกรรมการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ 16 ฉบับที่ 56 เมษายน-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง วิลัยพร ยาขามป้อม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร. กาญจนา ศรีบุรินทร์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

291

เรื่อง :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า: กรณีศึกษาบริษัท XXX จำกัด

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 54 ตุลาคม -ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ ณปาล อุทยารัตน์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

292

เรื่อง :

Terms and Condition of Services (T&C) for Drop Trailer Method (DTM) of Haulage Industry in Malaysia

แหล่งตีพิมพ์ :

Academic Research Society of Malaysia (ARMS) 9 ICAST 2021 - Cyberjaya Virtual Conference  5 April 2021

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

293

เรื่อง :

Dealing with Change in Software Development : A Challenge for Requirements Engineering

แหล่งตีพิมพ์ :

Digital Libraies at Times of Massive Societal Transition 22nd International Conference on Asia-Pacific Digital Libraies, ICADL 2020 Kyoto, Japan November 30 - December 1, 2020 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

294

เรื่อง :

การบริหารจัดการลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้าน : บ้านห้วยโตก จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 วันที่ 13 มีนาคม 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว จิราวดี กำยาน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

295

เรื่อง :

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรในบริษัท เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ป (จำกัด) มหาชน ในจังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

296

เรื่อง :

ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการดำเนินงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 วันที่ 13 มีนาคม 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว เมชยา ท่าพิมาย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. อาจารย์ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาว นริศรา ธรรมรักษา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

297

เรื่อง :

การศึกษาต้นทุนการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า  A STUDY OF COST FOR FABRIC FACE MASK PRODUCTION

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์  ครั้งที่ 28 วันที่ 13 มีนาคม 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง อุไรวรรณ บุษทิพย์
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

298

เรื่อง :

การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีชุมชน รากฐานชีวทัศน์เชิงสังคมล้านนาในสังคมวิถีใหม่”    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

299

เรื่อง :

ผลกระทบของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนานาชาติ  ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)" วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาว เกศนี จึงวัฒนตระกูล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

300

เรื่อง :

ผลกระทบของความสามารถในการประกอบธุรกิจต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จังหวัดนครปฐม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

301

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำภาภัทร์ วสันต์สกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3. นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

302

เรื่อง :

พฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยังชีพและความพึงพอใจในการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

303

เรื่อง :

แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 "ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)" วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2. นาง เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

304

เรื่อง :

Nominal taxa of freshwater Mollusca from Southeast Asia described by Dr. Nguyen N. Thach: A brief overview with new synonyms and fixation of a publication date

แหล่งตีพิมพ์ :

Ecologica Montenegrina  ปีที่ 41 (2021)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. กิตติ ตันเมืองปัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 1.0

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

305

เรื่อง :

Effects of Wai khru Muaythai Training to Balance Ability in The Elderly 

แหล่งตีพิมพ์ :

Sport Scientific and Practical Aspects  ปีที 17 ฉบับที่ 1 (1 มิย.63-ธค.64)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

306

เรื่อง :

Hybrid Algorithm of Dark Chanel Prior and Guided filter for Single Image Dehazing

แหล่งตีพิมพ์ :

SNRU Journal of Science and Technology  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว สุไพลิน พิชัย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

307

เรื่อง :

Factors Affecting Mangos Drying

แหล่งตีพิมพ์ :

SNRU Journal of Science and Technology  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพรรณ์ ผิวสอาด
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยพัทธ์ ภูสำเภา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

308

เรื่อง :

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น:แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรทัย ปานเพชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

309

เรื่อง :

ผลของการใช้กากปลาร้าในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

แหล่งตีพิมพ์ :

งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2564  ณ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

310

เรื่อง :

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 26 มีนาคม  2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

311

เรื่อง :

ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและแหนแดงแห้งต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ พินิจด่านกลาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

312

เรื่อง :

การเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เข้ารับการบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหนองแก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 28-30 เมษายน 2564

จังหวัดนครพนม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร. เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนัญชัย บุญหนัก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

313

เรื่อง :

ผลการใช้ราเดือยทดแทนราข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” วันที่ 25-28 มกราคม 2564 Online Conference 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สว่าง กุลวงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาสินี ครุฑธกะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

314

เรื่อง :

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเบต้าแคโรทีนจากมะม่วง

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” วันที่ 25-28 มกราคม 2564 Online Conference 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฤทัย พุทธทองศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

315

เรื่อง :

การปนเปื้อนและการดื้อต่อสารต้านจุลินชีพของเชื้อชัลโมเนลลาที่แยกได้จากเนื้อสุกร ในเขตเทศบาลเมืองเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

316

เรื่อง :

การปนเปื้อนโลหะหนักในดินการเกษตรบ้านบุฮม และบ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในทศวรรษหน้า ค.ส.2021-2030  วันที่ 18-19พฤศจิกายน 2563 

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

317

เรื่อง :

การตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อ วิบริโอ พาราฮีโมโลติคัส ในหมึกกระดอง 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 11  วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พิทักษ์ น้อยเมล์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

318

เรื่อง :

เครื่องนับจำนวน โบล์ว เคาท์ ของการตอกเสาเข็มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  (ก.ค. - ธ.ค. 2563)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ คำมี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

319

เรื่อง :

การพัฒนาเครื่องรีดยางเครพสำหรับเกษตรสวนยางขนาดย่อม

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาว์วิจัย ครั้งที่ 10  วันที่ 28-29 มกราคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. นาย โกเมนทร์ พร้อมจะบก
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

320

เรื่อง :

เครื่องวัดตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวล

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

321

เรื่อง :

การอิมโพรไวส์ของจอห์น ปาติตุชชีในบทเพลงไจแอนท์สเต็ปส์

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

322

เรื่อง :

บทบาทพระภัทรธรรมสุธีกับการพัฒนาจริยธรรมประชาชน

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 56 เมษายน-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

323

เรื่อง :

A Development of English Listening Comprehension Achievement through Podcasts for Loei Rajabhat University English Major Students.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 8th International Conference on Education (ICE 2021) and The 17th National Conference 5 June 2021

Faculty of Education, Silpakorn University,Thailand


ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว มัสยา ราชวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

324

เรื่อง :

Create unity in youth group

แหล่งตีพิมพ์ :

13th International Conference on Humanities and Social Scienes in Face of Concurrent Disruptions  27-28 May 2021

Faculty of liberal arts prince of songkla university

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

325

เรื่อง :

Students' Low Participation in English Language Classroom.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021

Buriram Rajabhat Universty 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

326

เรื่อง :

English Listening Comprehension Problems as Perceived by Undergraduate Students of Pakokku University in Myanmar.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021

Buriram Rajabhat Universty 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

327

เรื่อง :

Self-reported Foreing Language Anxiety and Test Anxiety of University Students : Myanmar Context.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021

Buriram Rajabhat Universty 


ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

328

เรื่อง :

Motivational Strategies Used by EFL Teachers in Myanmar

แหล่งตีพิมพ์ :

The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021) 7 January 2021

Buriram Rajabhat Universty 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

329

เรื่อง :

Email Communication within Commercial Organizations in Myanmar.

แหล่งตีพิมพ์ :

The 4th National and International Research Conference 2021 (NIRC IV 2021)  7 January 2021

Buriram Rajabhat Universty 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.4

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

330

เรื่อง :

การสร้างพลังเยาวชนในจังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31ประจำปี 2564  ภายใต้หัวข้อ วิจัยกับนวัตกรรมสังคมยุคโควิด-19 20 พฤษภาคม  2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

331

เรื่อง :

บริบทแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวากายวอล์ค บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564 "สู่ชีวิตวิถีใหม่ ด้วยงานวิจัยทางสุขภาพและการบริการ" 27 มีนาคม  2564

วิทยาลัยนครราชสีมา

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

332

เรื่อง :

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่องการเล้ยี งไส้เดือนดินเพื่อ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “UniversityImpact Rankings” วันที่ 25-28 มกราคม 2564 Online Conference 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณยพัชร์ จิตพิลไล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย ชัยทวี บุปผา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

333

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานด้วยเรื่องสั้นสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5  วันที่ 7 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท ธีราวิทย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

334

เรื่อง :

การมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสกายวอล์ค บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 10 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอออนไลน์ 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นาย อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

335

เรื่อง :

พระใหญ่สกายวอร์ค:แลนด์มาร์คและสุนทรียศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ไทยโรจน์ พวงมณี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

336

เรื่อง :

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับความผูกพันธ์ต่อองค์กร

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมนำเสนอผลงานบัณฑิตระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

337

เรื่อง :

การมีส่วนร่วมเรียนรู้เพื่อทำเรื่องเล่าชุมชนบ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวสกายวอล์กเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IV วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทณ วัชรชิโณรส
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยุงพร ศรีจันทวงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นาย อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

338

เรื่อง :

การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืนในเขตตำบลเมืองแลย จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16" วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

339

เรื่อง :

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ พลังภาคประชาคมกับการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ พลังกลุ่มพลังชุมชนสู่การปรับตัวที่ยั่งยืนในสถานการณ์ New Normal วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ มะลิต้น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

340

เรื่อง :

การเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นไทเลยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

341

เรื่อง :

วิวัฒนาการของผ้าทออีสานและการอนุรักษ์ผ้าทอชุมชนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ยศคำลือ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

342

เรื่อง :

ข้อจำกัดของการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มและการร่วมทุนกับเอกชนในประเทศไทย

แหล่งตีพิมพ์ :การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงษ์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563

343

เรื่อง :

การวิจัยพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

344

เรื่อง :

การเปรียบเทียบปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย:ความเหมือนและความแตกต่าง

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

345

เรื่อง :

ผลของรูปแบบการออกกำลังกายโดยใช้ไม้ยืดหยุ่นที่มีผลต่อสุขสมรรถนะและความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ รวิภาส สุวรรณรัตน์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

346

เรื่อง :

การวิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.8

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

347

เรื่อง :

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7   วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

348

เรื่อง :

กระบวนการการมีส่วนร่วมของนักศึกษาพัฒนาชุมชนกับชุมชนในการจัดการฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง บ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย พลสยาม สุนทรสนิท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

349

เรื่อง :

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564)

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

350

เรื่อง :

บทบาทเมืองนครสวรรค์ในประวัติศาสตร์อยุธยา

แหล่งตีพิมพ์ :วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.6

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

351

เรื่อง :

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ณฐรช จอมพารา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

352

เรื่อง :

นาฏยประดิษฐ์ ชุด "ระบำบุปผาราชัน"

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

353

เรื่อง :

แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมการกินดองของชาวไทเลยเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว วีระนุช แย้มยิ้ม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นางสาว อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

354

เรื่อง :

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

355

เรื่อง :

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่ชุมชนนาอ้อ กรณีศึกษาชุมชนนาอ้อ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ภราดร รีชัยพิชิตกุล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

356

เรื่อง :

การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็มโดยใช้เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

357

เรื่อง :

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

358

เรื่อง :

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อการบริการสังคม

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นางสาว เพ็ญนภา แสงโสดา
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

359

เรื่อง :

ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. อาจารย์ ผุสดี โกมาสถิต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

360

เรื่อง :

ฮีตเดือนห้าถวยธาตุเฮือคำ

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
3. นาง จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
5. อาจารย์ ผุสดี โกมาสถิต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

361

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปาริชาติ ภูภักดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง ประวีณ์นุช วสุอนันต์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

362

เรื่อง :

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสอนจังหวะในดนตรีไทย โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. วราวุฒิ เรืองบุตร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

363

เรื่อง :

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

364

เรื่อง :

การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว กนกพร พรหมสุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

365

เรื่อง :

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับเทคนิค Think-Talk-Write 

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. ดร. อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
2. นาง เสาวภาคย์ วงษ์ไกร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

366

เรื่อง :

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. นางสาว ระเบียบ ชูสอน
สังกัด : คณะครุศาสตร์
ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

367

เรื่อง :

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กประถมศึกษา

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตีพิมพ์ : 01 Jan 1970
ค่าน้ำหนัก : 0.2

ปีที่ตีพิมพ์ : 2564

368

เรื่อง :

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

แหล่งตีพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประเภท :