# นักวิจัย / สังกัด จำนวนงานวิจัย จำนวนงานตีพิมพ์
1
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
2
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
3
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 17 งาน
จำนวน 5 งาน
4
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 12 งาน
5
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 4 งาน
6
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
7
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
8
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 4 งาน
9
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
10
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 5 งาน
11
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 4 งาน
12
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 7 งาน
13
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
14
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
15
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
16
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
17
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
18
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 0 งาน
19
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 9 งาน
จำนวน 1 งาน
20
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 4 งาน
21
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
22
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
23
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
24
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 6 งาน
25
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
26
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
27
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
28
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รัศมี นนที
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 งาน
จำนวน 0 งาน
29
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
30
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 4 งาน
31
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 3 งาน
32
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 26 งาน
จำนวน 3 งาน
33
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
34
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
35
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
36
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 4 งาน
37
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
38
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
39
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 6 งาน
จำนวน 4 งาน
40
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 8 งาน
จำนวน 6 งาน
41
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
42
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
43
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
44
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 0 งาน
45
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
46
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
47
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
48
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
49
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
50
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
51
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 5 งาน
52
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
53
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
54
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
55
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
56
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
57
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สันติ วงนวนตา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
58
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
59
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 3 งาน
60
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
61
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สุภชัย จันปุ่ม
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
62
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
63
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
64
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
65
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 9 งาน
จำนวน 3 งาน
66
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
67
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 12 งาน
จำนวน 5 งาน
68
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 3 งาน
69
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
70
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 15 งาน
จำนวน 10 งาน
71
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
72
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
73
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
74
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
75
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 9 งาน
76
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 15 งาน
จำนวน 10 งาน
77
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 9 งาน
78
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
79
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 งาน
จำนวน 8 งาน
80
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
81
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 9 งาน
82
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 16 งาน
83
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 14 งาน
84
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
85
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
86
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
87
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
88
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
89
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
90
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
91
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 11 งาน
92
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
93
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 6 งาน
จำนวน 8 งาน
94
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 13 งาน
95
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 งาน
จำนวน 6 งาน
96
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
97
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
98
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 2 งาน
99
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 10 งาน
จำนวน 3 งาน
100
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เมทยา อิ่มเอิบ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 3 งาน
101
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
102
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
103
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
104
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
105
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
106
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว สโรชา วิสัย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
107
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
108
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
109
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
110
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
111
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
112
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
113
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 17 งาน
114
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เสฐียรพงษ์ ยาใจ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
115
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
116
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
117
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธนากร พงษ์สะพัง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
118
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
119
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
120
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
121
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นภัสกร โสมณี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
122
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 3 งาน
123
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 5 งาน
124
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
125
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
126
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
127
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
128
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 2 งาน
129
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วุฒิภัทร หนูยอด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
130
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
131
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 1 งาน
132
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 3 งาน
133
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
134
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 12 งาน
จำนวน 14 งาน
135
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
136
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
137
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 16 งาน
138
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
139
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
140
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
141
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 2 งาน
142
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 20 งาน
จำนวน 10 งาน
143
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 17 งาน
จำนวน 7 งาน
144
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
145
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 1 งาน
146
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 16 งาน
จำนวน 7 งาน
147
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 19 งาน
จำนวน 7 งาน
148
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
149
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 5 งาน
150
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
151
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
152
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
153
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 12 งาน
154
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 8 งาน
155
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
156
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
157
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นฤมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
158
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
159
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 5 งาน
160
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ยุวลี สีเสา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
161
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 15 งาน
จำนวน 6 งาน
162
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว เกษร น้อยนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
163
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 2 งาน
164
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
165
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 11 งาน
จำนวน 6 งาน
166
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
167
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
168
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
169
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
170
ชื่อผู้วิจัย : .นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
171
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
172
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 12 งาน
173
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. Melanie Gay
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
174
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 11 งาน
175
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
176
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
177
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
178
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
179
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
180
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
181
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
182
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
183
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
184
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
185
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
186
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
187
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
188
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
189
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
190
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 12 งาน
191
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 14 งาน
จำนวน 5 งาน
192
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
193
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
194
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
195
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
196
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
197
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
198
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
199
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
200
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
201
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
202
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 8 งาน
203
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
204
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
205
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
206
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
207
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
208
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
209
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
210
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
211
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
212
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
213
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
214
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
215
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
216
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 12 งาน
217
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 13 งาน
218
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
219
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
220
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 3 งาน
221
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
222
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 7 งาน
223
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิดา ตาสี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 5 งาน
224
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 7 งาน
225
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
226
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 5 งาน
227
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
228
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
229
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 18 งาน
230
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 21 งาน
จำนวน 6 งาน
231
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิเษก มาตรา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
232
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
233
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 7 งาน
234
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
235
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สนั่น พรมศิลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
236
ชื่อผู้วิจัย : .นาย บุญส่ง มาสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
237
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
238
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
239
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
240
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
241
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 0 งาน
242
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 19 งาน
จำนวน 29 งาน
243
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
244
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 9 งาน
245
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 1 งาน
246
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
247
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
248
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 5 งาน
จำนวน 6 งาน
249
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 13 งาน
จำนวน 25 งาน
250
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
251
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
252
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 4 งาน
253
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กรุณา ทาแก้ว
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
254
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
255
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 9 งาน
256
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 11 งาน
จำนวน 1 งาน
257
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 9 งาน
จำนวน 6 งาน
258
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ประกอบ ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
259
ชื่อผู้วิจัย : .นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
260
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
261
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
262
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
263
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สุชาดา พรหมโคตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 10 งาน
264
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 17 งาน
จำนวน 9 งาน
265
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 8 งาน
266
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 4 งาน
267
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 7 งาน
268
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
269
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 5 งาน
270
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 11 งาน
จำนวน 11 งาน
271
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
272
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
273
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 9 งาน
จำนวน 1 งาน
274
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
275
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 16 งาน
จำนวน 2 งาน
276
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 7 งาน
277
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สมพิศ สีตะสุต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
278
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
279
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมศักดิ์ จันทดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
280
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 18 งาน
281
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
282
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
283
ชื่อผู้วิจัย : .นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
284
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
285
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
286
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
287
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
288
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
289
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
290
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
291
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 8 งาน
292
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
293
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
294
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
295
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
296
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
297
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
298
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 10 งาน
จำนวน 11 งาน
299
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
300
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
301
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
302
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
303
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 4 งาน
304
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 5 งาน
305
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
306
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
307
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
308
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
309
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
310
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
311
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 4 งาน
312
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
313
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
314
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
315
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สุทัต หนูมาก
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 2 งาน
316
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 7 งาน
จำนวน 1 งาน
317
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
318
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 4 งาน
319
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 9 งาน
จำนวน 8 งาน
320
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทศพร บุญประสงค์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
321
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทัศนะ แก้วสีหา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
322
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
323
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
324
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
325
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
326
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
327
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
328
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 10 งาน
329
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภัทรานุช ผงสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
330
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
331
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว มลศรี ป่าจิก
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
332
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
333
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
334
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
335
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
336
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 12 งาน
337
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
338
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
339
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
340
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รุจิรา มณีชม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
341
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 5 งาน
342
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 8 งาน
343
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 2 งาน
344
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
345
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 4 งาน
346
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 11 งาน
จำนวน 3 งาน
347
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
348
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
349
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
350
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
351
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
352
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
353
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
354
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธวัชชัย มะริศ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
355
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
356
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 12 งาน
357
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
358
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
359
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
360
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิญญา สำราญ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
361
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
362
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ชมภู โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
363
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
364
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 8 งาน
จำนวน 4 งาน
365
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
366
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
367
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 3 งาน
368
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ปณชัย สงมา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
369
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
370
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิชญา ใจตาง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
371
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 8 งาน
372
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
373
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
374
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
375
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 7 งาน
376
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมภพ เพ็ชรดี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
377
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
378
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
379
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ออมสิน บรรยง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
380
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 12 งาน
จำนวน 26 งาน
381
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
382
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 9 งาน
จำนวน 0 งาน
383
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
384
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 13 งาน
จำนวน 6 งาน
385
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มาริษา เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 5 งาน
จำนวน 5 งาน
386
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 5 งาน
387
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 2 งาน
388
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 2 งาน
389
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
390
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
391
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ไพโรจน์ พรมสอน
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
392
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธวัช มูลเมือง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
393
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กัณตา พวงใต้
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
394
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
395
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
396
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
397
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
398
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
399
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นฤมล วรรณศรี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
400
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
401
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อลิษา คณะแพง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
402
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศศิวัฒน์ จงกรด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
403
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
404
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
405
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
406
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
407
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
408
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
409
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 2 งาน
410
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
411
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
412
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
413
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
414
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
415
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
416
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
417
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
418
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
419
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
420
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เมธา สุระคาย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
421
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วายุ ศรจันทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
422
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
423
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นริมล คำยา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
424
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
425
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
426
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
427
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
428
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
429
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กรวิชณ์ โยธวงษ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
430
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
431
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
432
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
433
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
434
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว วรดา พิลากุล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
435
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ดารณี สาลี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
436
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
437
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
438
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
439
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
440
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
441
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
442
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
443
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
444
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ละออ ชัยลิตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
445
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กรกช จำปาม่วง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
446
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
447
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
448
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
449
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
450
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
451
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชาตรี บำรุงชัย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
452
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
453
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
454
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
455
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
456
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
457
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
458
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมิง ศรีกา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
459
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิเษก มาตรา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
460
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
461
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
462
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 5 งาน
จำนวน 0 งาน
463
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
464
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พิชญา ขุนศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
465
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 8 งาน
466
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 6 งาน
467
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กรวิกา สุวรรณกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 4 งาน
468
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
469
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
470
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 0 งาน
471
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นุสบา บุญเนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
472
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
473
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
474
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
475
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
476
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
477
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
478
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
479
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วินัยพร ไพเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
480
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
481
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 6 งาน
482
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 7 งาน
จำนวน 13 งาน
483
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
484
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 2 งาน
485
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
486
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
487
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
488
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
489
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
490
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 7 งาน
491
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
492
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
493
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
494
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
495
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมชาติ โสนะแสง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
496
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
497
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
498
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อานนท์ ศิริไทย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
499
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
500
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 5 งาน
จำนวน 0 งาน
501
ชื่อผู้วิจัย : .นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
502
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
503
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 2 งาน
504
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
505
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชานน สืบสม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 3 งาน
506
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
507
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
508
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทิวานนท์ บุญเนา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
509
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
510
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
511
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
512
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
513
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
514
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
515
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เฉลิมศิริ สุขศร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
516
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
517
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กัลยา ท้าวพา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
518
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
519
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
520
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
521
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
522
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
523
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
524
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 3 งาน
525
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
526
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 6 งาน
527
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 6 งาน
528
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
529
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
530
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
531
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
532
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 7 งาน
จำนวน 0 งาน
533
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
534
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
535
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
536
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
537
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 6 งาน
538
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 1 งาน
539
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
540
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
541
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
542
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 6 งาน
จำนวน 0 งาน
543
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
544
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
545
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
546
ชื่อผู้วิจัย : .นาย บุคลากร สมไสย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
547
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
548
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
549
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อุทุมพร สมพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
550
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 2 งาน
551
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พิทยา หรุดคง
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
552
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
553
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
554
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
555
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
556
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
557
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
558
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
559
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 5 งาน
560
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 1 งาน
จำนวน 2 งาน
561
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
562
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
563
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
564
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อริญชัย หามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
565
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
566
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 6 งาน
จำนวน 1 งาน
567
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
568
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ปรีชา ศรีกงพาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
569
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
570
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
571
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เดชา มีกุญชร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
572
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รภัสสา ชาติกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 1 งาน
573
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
574
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
575
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
576
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
577
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
578
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
579
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
580
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
581
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
582
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
583
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 8 งาน
จำนวน 0 งาน
584
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 3 งาน
จำนวน 1 งาน
585
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
586
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
587
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
588
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
589
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
590
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
591
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
592
ชื่อผู้วิจัย : .นาง จิตนิภา ภูคำตา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
593
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
594
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พายุ แฝงทรัพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 4 งาน
595
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
596
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จักรี อบมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
597
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 3 งาน
598
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
599
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
600
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
601
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นัคมน เงินมั่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
602
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
603
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
604
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
605
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ประกาย นามผา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
606
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
607
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
608
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
609
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พิพัทธ์ วังคำ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
610
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ณัฐฐิญา สุขะ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
611
สังกัด : กองพัฒนานักศึกษา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
612
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
613
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
614
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
615
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ประยุทธ วรรณอุดม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
616
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จักรพงษ์ คงช่วย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
617
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กงจักร กาลนิล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
618
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 4 งาน
619
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
620
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
621
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เพสยันดร์ ทิพรส
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
622
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
623
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
624
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
625
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
626
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
627
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
628
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
629
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
630
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
631
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 3 งาน
จำนวน 4 งาน
632
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
633
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นพพล แก่งจำปา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
634
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นพพร แก้วมาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
635
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
636
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
637
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
638
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 5 งาน
จำนวน 3 งาน
639
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. Constantinos Stathopoulos
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
640
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
641
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อนุวัต ศรีจันทา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
642
ชื่อผู้วิจัย : .นาย มนตรี ผ่านสุข
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
643
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
644
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
645
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
646
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
647
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
648
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
649
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
650
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 5 งาน
651
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 9 งาน
652
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
653
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 4 งาน
จำนวน 2 งาน
654
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
655
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
656
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
657
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
658
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
659
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
660
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 9 งาน
661
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
662
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 1 งาน
663
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 8 งาน
จำนวน 7 งาน
664
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อรนุช แสงสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
665
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
666
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
667
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 0 งาน
668
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
669
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
670
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
671
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
672
ชื่อผู้วิจัย : .อาจารย์ Kevan R Dodd
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
673
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
674
ชื่อผู้วิจัย : .นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 4 งาน
จำนวน 3 งาน
675
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วัลลภ ขุนทำนาย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
676
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
677
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
678
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จิรชัย อาคะจักร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
679
ชื่อผู้วิจัย : .นาย รณภพ คัชมาตย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
680
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
681
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
682
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ยุทธนา วงศ์โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
683
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 งาน
จำนวน 1 งาน
684
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชัยรัต สุทนต์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
685
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
686
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ประชา แสนกลาง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
687
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมควร นามสีฐาน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
688
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
689
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
690
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
691
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
692
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณรงค์ กมลชิต
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
693
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
694
ชื่อผู้วิจัย : .นาง เตือนใจ ศรีเกษม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
695
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
696
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
697
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ถวิล พิมพ์บูลย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
698
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จิตรพล ไทยภักดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
699
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อรชัย โพธิปลัด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
700
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 3 งาน
จำนวน 0 งาน
701
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
702
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
703
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สุภาวดี รอบรู้
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
704
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิสิทธิ์ อาพา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
705
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิริ เทวิน
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
706
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
707
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
708
ชื่อผู้วิจัย : .นาง แคชรียา ศรีวงษา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
709
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
710
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
711
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
712
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ไพฑูรย์ มนัส
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 1 งาน
จำนวน 0 งาน
713
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
714
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐดนัย มูลศิริ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
715
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อา แผงฤทธิ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
716
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศรันยู บุตรโคตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 2 งาน
จำนวน 0 งาน
717
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิงหราช แก้วก่ำ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
718
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กฤษณะ ศรีบุตตา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
719
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
720
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
721
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
722
ชื่อผู้วิจัย : .นาง มะลิวัล ผะสมพืช
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
723
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
724
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวน 0 งาน
จำนวน 0 งาน
725
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิทธิชัย สมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
726
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 1 งาน
จำนวน 3 งาน
727
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
728
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
729
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
730
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วัชรากร ถาธิราช
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
731
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อาพล อาจทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
732
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
733
ชื่อผู้วิจัย : .นาง พรวลัย รอดไธสง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 0 งาน
จำนวน 1 งาน
734
ชื่อผู้ว