ค้นหา


 
 
# นักวิจัย
1
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
2
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
3
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 17
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
4
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 16
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 11
5
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
6
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
7
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
8
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ปารีญา ราพา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
9
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
10
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
11
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 14
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
12
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
13
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
14
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มหิธร จิตตเกษม
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
15
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
16
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
17
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
18
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
19
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
20
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
21
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
22
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
23
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
24
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
25
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นิรมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 14
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
26
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
27
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
28
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
29
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รัศมี นนที
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
30
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
31
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
32
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
33
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 25
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
34
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
35
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
36
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
37
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ศิริพร ศรีจันทะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
38
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
39
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
40
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศิวกร แก้วรัตน์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
41
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
42
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
43
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
44
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
45
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
46
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
47
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
48
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
49
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วรกร พิมพาคุณ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
50
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
51
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
52
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อนุภูมิ คำยัง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
53
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชัยมงคล ปินะสา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
54
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
55
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
56
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
57
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
58
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สันติ วงนวนตา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
59
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
60
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ตันติกร โนนศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
61
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
62
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สุภชัย จันปุ่ม
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
63
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
64
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
65
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
66
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เมืองมล เสนเพ็ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
67
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
68
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
69
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิรดี คำไล้
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
70
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
71
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 15
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
72
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
73
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
74
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
75
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สุชาติ บางวิเศษ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
76
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศรุติวงศ์ บุญคง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
77
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 15
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
78
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 16
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
79
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
80
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
81
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
82
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
83
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 13
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 14
84
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 14
85
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
86
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
87
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
88
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
89
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
90
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
91
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
92
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 11
93
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
94
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วิระ อิสโร
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
95
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 10
96
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มธุรส ชลามาตย์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
97
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
98
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
99
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
100
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
101
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
102
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
103
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
104
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
105
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
106
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
107
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว สโรชา วิสัย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
108
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
109
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
110
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
111
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
112
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
113
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
114
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 17
115
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เสฐียรพงษ์ ยาใจ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
116
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
117
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
118
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธนากร พงษ์สะพัง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
119
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
120
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐวุฒิ ศรีเกษ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
121
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
122
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นภัสกร โสมณี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
123
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กานต์ จันทระ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
124
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
125
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
126
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
127
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
128
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
129
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
130
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วุฒิภัทร หนูยอด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
131
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
132
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
133
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
134
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
135
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
136
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
137
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
138
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 11
139
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
140
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
141
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
142
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
143
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 19
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
144
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 16
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
145
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
146
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 15
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
147
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ณัจฉรียา คำยัง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 16
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
148
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 18
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
149
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
150
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
151
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
152
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
153
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
154
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
155
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
156
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
157
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
158
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นฤมล ศรีชนะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
159
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
160
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
161
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ยุวลี สีเสา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
162
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สุภาวดี สำราญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 15
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
163
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว เกษร น้อยนาง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
164
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
165
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
166
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
167
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
168
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
169
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
170
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
171
ชื่อผู้วิจัย : .นาง อัจฉรา นันทะศรี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
172
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รดาศา เนตรแสงสี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
173
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วัลลภ ทาทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 14
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 10
174
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. Melanie Gay
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
175
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
176
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
177
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
178
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
179
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
180
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
181
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
182
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
183
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
184
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พัชรินทร์ ดวงศรี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
185
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
186
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
187
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
188
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
189
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
190
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
191
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นิธิภัทร บุญปก
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 13
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
192
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นฤมล โสตะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 14
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
193
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
194
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
195
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
196
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
197
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
198
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
199
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
200
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วีนัส ภักดิ์นรา
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
201
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มนตรี ต่อวัฒนบุญ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
202
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
203
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
204
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
205
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
206
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
207
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
208
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
209
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
210
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
211
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
212
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
213
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
214
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
215
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
216
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
217
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สรินทร คุ้มเขต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
218
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
219
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รุ่งรัตน์ มาไทย
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
220
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
221
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
222
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
223
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ยรรยงค์ พานเพ็ง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
224
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิดา ตาสี
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
225
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
226
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เยาวพา กองเกตุ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
227
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
228
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
229
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
230
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 14
231
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 21
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
232
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิเษก มาตรา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
233
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
234
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 13
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
235
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พลกร วงศ์ลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
236
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สนั่น พรมศิลา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
237
ชื่อผู้วิจัย : .นาย บุญส่ง มาสกุล
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
238
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
239
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
240
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
241
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
242
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
243
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 19
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 25
244
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
245
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
246
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
247
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
248
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
249
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิชา ปลัดกอง
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
250
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 13
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 12
251
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
252
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
253
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
254
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กรุณา ทาแก้ว
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
255
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
256
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
257
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ณัชชา สมจันทร์
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
258
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
259
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ประกอบ ผลงาม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
260
ชื่อผู้วิจัย : .นาย มนตรี คำวัน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
261
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
262
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
263
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
264
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สุชาดา พรหมโคตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 10
265
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 17
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
266
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
267
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. นุวัติ พิมพ์บุตร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
268
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
269
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
270
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
271
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
272
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ตะวันรอน สังยวน
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
273
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
274
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อัญชลี โกกะนุช
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
275
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
276
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 16
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
277
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
278
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สมพิศ สีตะสุต
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
279
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
280
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมศักดิ์ จันทดี
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
281
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มาริยา เถาอินปาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
282
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. สมยงค์ สีขาว
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
283
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
284
ชื่อผู้วิจัย : .นาง อรนงค์ บุเกตุ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
285
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ธีรวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
286
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
287
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐกร หิรัญโท
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
288
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
289
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
290
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
291
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
292
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วิไล ผิวมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
293
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
294
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
295
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
296
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
297
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
298
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
299
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 10
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
300
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
301
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
302
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
303
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
304
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
305
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กอบกาญจน์ กัปตพล
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
306
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
307
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
308
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
309
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
310
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
311
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
312
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
313
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
314
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
315
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
316
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สุทัต หนูมาก
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
317
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
318
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ขนิษฐา ศรีแก้ว
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
319
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
320
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
321
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทศพร บุญประสงค์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
322
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทัศนะ แก้วสีหา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
323
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
324
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
325
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
326
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
327
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
328
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
329
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 10
330
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภัทรานุช ผงสุข
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
331
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
332
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว มลศรี ป่าจิก
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
333
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
334
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
335
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
336
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
337
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 11
338
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
339
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
340
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
341
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว รุจิรา มณีชม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
342
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
343
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
344
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชินเชิง แก้วก่า
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
345
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
346
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
347
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อนุชา วิลัยแก้ว
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 11
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
348
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
349
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
350
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
351
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
352
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
353
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
354
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
355
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธวัชชัย มะริศ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
356
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
357
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
358
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
359
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
360
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
361
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิญญา สำราญ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
362
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
363
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ชมภู โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
364
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
365
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พรชนก บุญลับ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
366
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
367
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
368
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ปิยะพงษ์ ชุมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
369
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ปณชัย สงมา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
370
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
371
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อภิชญา ใจตาง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
372
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
373
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
374
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
375
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
376
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
377
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมภพ เพ็ชรดี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
378
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
379
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
380
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ออมสิน บรรยง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
381
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 12
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 18
382
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 9
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
383
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
384
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ประยูร ประเทศ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 13
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
385
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. มาริษา เดอ เบลส์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
386
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
387
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
388
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นันทพร กงภูเวช
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
389
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
390
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
391
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ไพโรจน์ พรมสอน
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
392
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธวัช มูลเมือง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
393
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กัณตา พวงใต้
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
394
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
395
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
396
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
397
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
398
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
399
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นฤมล วรรณศรี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
400
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
401
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อลิษา คณะแพง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
402
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศศิวัฒน์ จงกรด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
403
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
404
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
405
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
406
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
407
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
408
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
409
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
410
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
411
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
412
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
413
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
414
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
415
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
416
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
417
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
418
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
419
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
420
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เมธา สุระคาย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
421
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วายุ ศรจันทร์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
422
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
423
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นริมล คำยา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
424
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
425
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
426
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
427
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
428
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
429
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กรวิชณ์ โยธวงษ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
430
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
431
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
432
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
433
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
434
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว วรดา พิลากุล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
435
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ดารณี สาลี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
436
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
437
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
438
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
439
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
440
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
441
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
442
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
443
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
444
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ละออ ชัยลิตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
445
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กรกช จำปาม่วง
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
446
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
447
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
448
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
449
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
450
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
451
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชาตรี บำรุงชัย
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
452
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
453
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
454
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
455
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
456
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
457
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
458
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมิง ศรีกา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
459
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิเษก มาตรา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
460
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
461
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
462
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พัฒนะ เจริญยิ่ง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
463
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
464
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พิชญา ขุนศรี
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
465
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 8
466
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
467
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. กรวิกา สุวรรณกูล
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
468
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
469
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธิติกฤศ มาเพ็ชร
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
470
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
471
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว นุสบา บุญเนา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
472
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
473
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
474
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
475
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
476
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
477
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
478
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
479
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วินัยพร ไพเมือง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
480
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
481
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
482
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธีระวัฒน์ แสนคำ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 9
483
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
484
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
485
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
486
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
487
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
488
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
489
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
490
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 7
491
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
492
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
493
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
494
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
495
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมชาติ โสนะแสง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
496
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
497
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
498
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อานนท์ ศิริไทย
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
499
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
500
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
501
ชื่อผู้วิจัย : .นาง เหมวดี กายใหญ่
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
502
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
503
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
504
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
505
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชานน สืบสม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
506
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
507
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
508
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ทิวานนท์ บุญเนา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
509
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. พนิตศรี ศรีเชื้อ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
510
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
511
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
512
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
513
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
514
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
515
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เฉลิมศิริ สุขศร
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
516
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
517
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว กัลยา ท้าวพา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
518
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
519
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
520
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
521
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
522
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
523
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
524
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
525
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
526
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
527
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
528
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
529
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
530
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
531
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
532
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 7
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
533
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ธนกร สายปัญญา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
534
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
535
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
536
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
537
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สัญญา เนียมเปรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
538
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
539
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
540
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
541
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นรชัย สอนใส
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
542
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
543
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
544
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ภัทร์ สาทสินธุ์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
545
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
546
ชื่อผู้วิจัย : .นาย บุคลากร สมไสย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
547
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อมรมาศ มุกดาม่วง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
548
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
549
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. อุทุมพร สมพงษ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
550
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
551
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว พิทยา หรุดคง
สังกัด : นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
552
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
553
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
554
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
555
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
556
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
557
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
558
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
559
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วีรชน มีฐาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
560
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
561
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
562
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
563
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
564
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อริญชัย หามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
565
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
566
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 6
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
567
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
568
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ปรีชา ศรีกงพาน
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
569
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชวลิต ยศสุนทร
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
570
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
571
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เดชา มีกุญชร
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
572
ชื่อผู้วิจัย : .นาง รภัสสา ชาติกุล
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
573
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
574
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
575
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
576
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
577
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
578
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
579
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
580
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
581
สังกัด : สำนักงานอธิการบดี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
582
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
583
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
584
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
585
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
586
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
587
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
588
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
589
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
590
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
591
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
592
ชื่อผู้วิจัย : .นาง จิตนิภา ภูคำตา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
593
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
594
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พายุ แฝงทรัพย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
595
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
596
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จักรี อบมา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
597
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
598
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
599
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
600
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
601
ชื่อผู้วิจัย : .นาง นัคมน เงินมั่น
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
602
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
603
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
604
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
605
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว ประกาย นามผา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
606
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
607
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
608
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
609
ชื่อผู้วิจัย : .นาย พิพัทธ์ วังคำ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
610
ชื่อผู้วิจัย : .นาง ณัฐฐิญา สุขะ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
611
สังกัด : กองพัฒนานักศึกษา
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
612
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
613
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
614
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ประยุทธ วรรณอุดม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
615
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จักรพงษ์ คงช่วย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
616
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กงจักร กาลนิล
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
617
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
618
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
619
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
620
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เพสยันดร์ ทิพรส
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
621
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
622
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
623
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
624
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
625
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
626
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
627
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
628
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
629
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
630
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
631
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 4
632
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
633
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นพพล แก่งจำปา
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
634
ชื่อผู้วิจัย : .นาย นพพร แก้วมาก
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
635
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
636
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
637
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
638
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 5
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
639
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. Constantinos Stathopoulos
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
640
สังกัด : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
641
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อนุวัต ศรีจันทา
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
642
ชื่อผู้วิจัย : .นาย มนตรี ผ่านสุข
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
643
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
644
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
645
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
646
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
647
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
648
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
649
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
650
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 3
651
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
652
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
653
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
654
สังกัด : ศูนย์การศึกษาฯ ขอนแก่น
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
655
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
656
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
657
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
658
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
659
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
660
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 5
661
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
662
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
663
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 8
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 6
664
ชื่อผู้วิจัย : .นางสาว อรนุช แสงสุข
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
665
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
666
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
667
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
668
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
669
ชื่อผู้วิจัย : .นาย เชาวฤทธิ์ ศรีหา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
670
สังกัด : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
671
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
672
ชื่อผู้วิจัย : .อาจารย์ Kevan R Dodd
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
673
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
674
ชื่อผู้วิจัย : .นาย รวัฒน์ มันทรา
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 4
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
675
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. วัลลภ ขุนทำนาย
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
676
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
677
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
678
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จิรชัย อาคะจักร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
679
ชื่อผู้วิจัย : .นาย รณภพ คัชมาตย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
680
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
681
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
682
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ยุทธนา วงศ์โสภา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
683
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
684
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ชัยรัต สุทนต์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
685
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
686
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ประชา แสนกลาง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
687
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สมควร นามสีฐาน
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
688
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
689
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
690
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
691
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
692
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณรงค์ กมลชิต
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
693
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
694
ชื่อผู้วิจัย : .นาง เตือนใจ ศรีเกษม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
695
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
696
ชื่อผู้วิจัย : .ดร. ศศิธร กกฝ้าย
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
697
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ถวิล พิมพ์บูลย์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
698
ชื่อผู้วิจัย : .นาย จิตรพล ไทยภักดี
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
699
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อรชัย โพธิปลัด
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
700
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 3
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
701
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
702
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
703
ชื่อผู้วิจัย : .นาง สุภาวดี รอบรู้
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
704
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อภิสิทธิ์ อาพา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
705
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิริ เทวิน
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
706
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
707
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
708
ชื่อผู้วิจัย : .นาง แคชรียา ศรีวงษา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
709
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
710
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
711
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
712
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ไพฑูรย์ มนัส
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
713
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
714
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ณัฐดนัย มูลศิริ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
715
ชื่อผู้วิจัย : .นาย อา แผงฤทธิ์
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
716
ชื่อผู้วิจัย : .นาย ศรันยู บุตรโคตร
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 2
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
717
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิงหราช แก้วก่ำ
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
718
ชื่อผู้วิจัย : .นาย กฤษณะ ศรีบุตตา
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
719
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
720
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
721
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
722
ชื่อผู้วิจัย : .นาง มะลิวัล ผะสมพืช
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
723
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
724
สังกัด : นักวิจัยภายนอก
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 0
725
ชื่อผู้วิจัย : .นาย สิทธิชัย สมศรี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
726
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 1
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 2
727
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
728
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
729
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ : 1
730
ชื่อผู้วิจัย : .นาย วัชรากร ถาธิราช
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัย : 0